Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice,

informuję, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14. 05. 2020 r. od dnia 25 maja w szkole odbywać się będą konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych. Dodatkowo dla ósmoklasistów planowane są spotkania z wychowawcami klas, szkolnym psychologiem oraz nauczycielem doradztwa zawodowego.

Bardzo zależy nam, żeby z oferty skorzystali wszyscy ósmoklasiści, dlatego dla uczniów dojeżdżających zostaną zorganizowane dowozy do szkoły.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zachowaniem wytycznych GIS.

Konsultacje odbywać się będą w godzinach od 7:45 do 12:15, według ustalonego harmonogramu.

Szczegóły organizacji konsultacji zostaną umieszczone w e-dzienniku.

Godziny kursów autobusu szkolnego:

miejscowość

godzina

Łagoszów W. I 7.20
Łagoszów W. II 7.22
Łagoszów W. III 7.24
Dobromil 7.26
Borów 7.30
Jakubów 7.33
Drożyna 7.38
Przesieczna 7.41
Radwanice

7.45

Gminny Konkurs SKO „Moja Karta”

Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach im. Mariana Falskiego

Warunki uczestnictwa:
Format i technika wykonania prac – dowolna, przesłanie pracy w formie internetowej.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas 1 – 6.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach klasy 1-3 oraz 4-6.
Prace należy wysłać do opiekuna SKO, pani Anny Jankowskiej, na adres ajankowskazsp@gmail.com
Termin dostarczania prac konkursowych upływa 31 maja 2020r.
Każda praca konkursowa powinna zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko ucznia,
– klasę do której uczęszcza uczeń
– wypełnioną i zeskanowaną Kartę Zgłoszeniową
Prace dostarczone na konkurs muszą spełniać wszystkie kryteria praw autorskich.
Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji.
Nagrody zostaną wręczone w czerwcu 2020r. O sposobie wręczania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni co najmniej tydzień wcześniej. Sposób wręczania jest uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i związanych z tym zaleceń rządowych.

Organizator
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach
Odpowiedzialny
Anna Jankowska
Patronat
PKO BP o/Polkowice

konkurs_SKO 2020_karta_zgloszeniowa

VIII Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Obcojęzycznej

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Obcojęzycznej. Tym razem jednak zdalnie. Czy można recytować wiersze „zdalnie”? Można! I niektórym to naprawdę świetnie wychodzi!
I tak oto Zofia i Michał Brysiowie, uczniowie klasy IIIa, zajęli ex aequo III miejsce w kategorii klas I-III.
W kategorii klas IV-VI II miejsce zajęła Hanna Kałużka z klasy 6a.
Zadaniem uczniów było nauczyć się wiersza i fragmentu prozy w języku obcym (nasi zwycięzcy wybrali angielski) i nagrać film, w którym musieli wykazać się niezwykłymi umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi.
Gratulujemy!

 

 

KONKURS PLASTYCZNY LUB MULTIMEDIALNY O ŚW. JANIE PAWLE II

Z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy organizuje konkurs plastyczny oraz multimedialny o św. Janie Pawle II. Konkurs polega na stworzeniu prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej o św. Janie Pawle II pt. „Jan Paweł II Polak, Europejczyk – Papież Pielgrzym”.
1. Cele konkursu:
– rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II,
– propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią papieża;
– przybliżenie uczniom postaci św. Jana Pawła II jako autorytetu moralnego współczesnego świata;
– zachęcenie uczestników do prezentowania własnych umiejętności;
2. Informacje o konkursie:
Stworzenie prezentacji multimedialnej lub narysowanie pracy plastycznej na temat „Jan Paweł II Polak, Europejczyk – Papież Pielgrzym”
3. Zasady
– Prace plastyczne – technika dowolna, praca nie może być mniejsza niż format A4;
– Prezentacje w programie POWERPOINT lub PDF
4. Kategorie konkursu:
klasa IV – VIII szkoły podstawowej
klasa I – V szkoły ponadpodstawowej
Prezentacje multimedialne lub prace plastyczne (zdjęcia prac) należy dostarczyć formą elektroniczną pod adres e-mail: konkurs.tpdlegnica@gmail.com (UWAGA NOWY ADRES DO KONKURSU) lub bezpośrednio do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy po wcześniejszym kontakcie z biurem TPD , Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica nagranych na płycie CD, pendrive.
Termin składania prac upływa 02.06.2020 roku.
Przedłożone prace wraz udzielonymi odpowiedziami zostaną ocenione przez jury wyznaczone przez organizatora. Protokół z nagrodzonych prac zostanie opublikowany na stronie internetowej TPD (http://tpd.legnica.pl).
Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody .
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania przedłożonych prac w celu umieszczenia ich na wystawie upamiętniającej św. Jana Pawła II (wystawa prac nagrodzonych lub wyróżnionych na profilu facebook TPDLEGNICA (https://www.facebook.com/TPDlca/)
Nadsyłane prace należy opisać czytelnie podając imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę oraz imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca, technika pracy nazwa konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla mieszkańców gminy Radwanice „Laurka dla Jana Pawła II” z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II

Postanowienia ogólne:
1. Celem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” jest uczczenie i wspólne świętowanie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
2. Organizatorem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Oddział Gminny TPD w Radwanicach.
3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronach: www.tpd.radwanice.pl oraz na Facebook TPDRadwanice 4. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronach: www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook.

II. Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych
2. W przypadku jeśli uczestnik jest niepełnoletni i bierze udział w konkursie, opiekunem pracy jest rodzic/opiekun prawny.
3. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest praca plastyczna formatu A–4 wykonana w dowolnej technice.
4. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie laurki dla Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
6. Pracę należy sfotografować i wysłać do Organizatora konkursu jej zdjęcie. Praca musi być sfotografowana tak, by każda jej strona była dobrze widoczna na zdjęciu. Zdjęcie powinno być wyraźne, nierozmazane, dobrej jakości. 7. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy tpdradwanice@wp.pl do dnia 29.05.2020 r. W tytule wiadomości należy wpisać: „Laurka dla Jana Pawła II”, a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą autora pracy (imię, nazwisko, wiek lub klasa).
III. Przebieg konkursu:
1. Pracę konkursową (fotografię / plik) należy przesłać do 29.05.2020 roku (do godziny 23:59).
2. Prace wysłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.
3. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 05.06.2020 roku.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji
IV. Kategorie
1.. Prace plastyczne będą oceniane w 6 kategoriach:
1) przedszkola: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki
2) edukacja wczesnoszkolna: kl. I, kl. II i kl. III
3) kl. IV-VIII SP: kl. IV-V, kl. VI-VIII
4) szkoły ponadpodstawowe
5) wychowankowie innych placówek
oraz
6) pozostali

2. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
3. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są nagrody rzeczowe.
4. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook TPD Radwanice najpóźniej w terminie 05.06.2020 r.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na stronach internetowych

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,
poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego
konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

Prace należy wysyłać na adres :
tpdradwanice@wp.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 430 514, osoba do kontaktu: Izabela Jokiel

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3t0doAcWkLLePyyiM7pbIBZUZR06wpvxBe0nC-k91y9MfHQ/viewform?fbclid=IwAR3hYY8NyoYM0cra5Vr4QtsyAgtDotFY-5wobU8FcgUOCns0Z3pmmA02x8A

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3t0doAcWkLLePyyiM7pbIBZUZR06wpvxBe0nC-k91y9MfHQ/viewform?fbclid=IwAR3hYY8NyoYM0cra5Vr4QtsyAgtDotFY-5wobU8FcgUOCns0Z3pmmA02x8A

KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Biuro i Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy zaprasza wszystkie koła TPD Okręgu legnickiego do udziału w konkursie „Moja Mała Ojczyzna”.

Termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 28 maja 2020 (decyduje data dotarcia prac do biura TPD).

WAŻNE: Istnieje możliwość nadesłania do biura TPD wykonanych prac plastycznych i  fotograficznych drogą internetową ( zdjęcia prac plastycznych lub fotograficznych proszę przesyłać na e-maila: tpd.legnica@wp.pl)

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.

2. kategorie konkursu:

I kategoria
– konkurs fotograficzny
II kategoria
– prace plastyczne
3.Prace plastyczne płaskie, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu.

Prace fotograficzne: pojedyncze zdjęcia, zestawy tematyczne zdjęć, kolaż zdjęć.
4. Format prac:
Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice płaskiej, a  prace fotograficzne minimum format pocztówkowy

WAŻNE: Istnieje możliwość nadesłania do biura TPD wykonanych prac plastycznych i  fotograficznych drogą internetową ( zdjęcia prac plastycznych lub fotograficznych proszę przesyłać na e-maila: tpd.legnica@wp.pl)

5. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
Prace w grupach mogą przekazywać wyłącznie przedszkola.

6. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.

7. Termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 28 maja 2020 (decyduje data dotarcia prac do biura TPD).

8. Każda praca musi zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa; b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę ; d) nazwę konkursu i datę.
Prosimy o  dopilnowanie, aby każda praca zawierała pełne dane, w przeciwnym razie będą nieścisłości.

9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę lub bardzo słabej jakości wykonanie zdjęcie pracy.

10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

12. Prace przechodzą na własność organizatorów.

Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl i na facebooku.

Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane zostaną na naszej stronie internetowej oraz na facebooku .

Pozdrawiamy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy
al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
tel./fax. 76 724-51-09
www.tpd.legnica.pl

 

TO NASZ HYMN –  „PRZEDSZKOLE POD DĘBAMI”

To już dwa miesiące minęły od momentu zamknięcia przedszkola w Radwanicach. Mimo, że 6 maja 2020 została otwarta nasza placówka, to nie jest to jednak powszechna dostępność dla wszystkich przedszkolaków.

Nadal kontynuują nauczyciele nauczanie zdalne w domu, a dzięki Rodzicom udaje się to dokonać. Tęsknimy za naszym przedszkolem. To, co je wyróżnia to dąb, który rośnie na środku ogrodu. Już kilka razy na stronie internetowej zamieszczaliśmy artykuły o uroku ekologicznym tego miejsca. Przedszkole ma edukacyjną bazę do prowadzenia zajęć edukacyjnych na dworze. Altanka i EKOlandia – ścieżka dydaktyczna zachęca do poznania polskiej przyrody – owadów, zwierząt leśnych, ptaków, roślin zielnych, drzew, krzewów, kwiatów dostępnych na tablicach informacyjnych oraz rosnących tam okazów: wrzosów, świerku, sosny, modrzewiu, tulipanów.  Już od najmłodszych lat powinniśmy oswajać dzieci z otaczającym nas światem przyrodniczym oraz uczyć jej szanowania i dbania o nią.

Drodzy Rodzice powspominajmy czasy pobytu przedszkolaków w ogrodzie i zaśpiewajmy z nimi w domu hymn (melodia do odsłuchania TUTAJ).

Hymn przedszkolny „Przedszkole pod dębami”   

Są na świecie ogromne wieżowce,
autostrady i duże ulice.
Tyle domów
i mieszkań i ludzi,
że paluszków nie starczy, by zliczyć.

Ref.: Ale jedno jest przedszkole pod dębami,
w Radwanicach, które bardzo tak kochamy.
Tu gdzie każde dziecko śmieje się do dziecka
i gdzie uśmiech tak się toczy jak piłeczka. / x2

Są przedszkola jak chatki z piernika,
okna mają wesołe jak słońce.
A w ogródkach
drewniane koniki
i huśtawki na wietrze tańczące.

Ref.: Ale jedno jest przedszkole pod dębami…/ x2

 

Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek
i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza.
Hasło przewodnie, podobnie jak plakat promujący imprezy, jest wybierane corocznie w drodze konkursu.(źródło Wikipedia)
Tegoroczne hasło to „Zasmakuj
w bibliotece”.
Nasza biblioteka zawsze z chęcią włącza się we wszelkie akcje promujące książki
i czytelnictwo. Ze względu na sytuację,
w jakiej teraz jesteśmy, ZAPRASZAMY WAS DO DZIELENIA SIĘ WASZYMI FASCYNACJAMI KSIĄŻKOWYMI ONLINE. Przyślijcie nam zdjęcia książek, które Wam teraz towarzyszą lub zdjęcia, jak czytacie. Możecie także wykonać rysunki lub grafikę. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Prace proszę przesyłać do końca maja, na adres: r.boguszfedro@gmail.com
Czekamy na Waszą twórczość.

Panie Renie z biblioteki

KOMUNIKAT URZĘDU GMINY RADWANICE

 

Otwieramy w gminie Radwanice przedszkola oraz oddziały przedszkolne.

1. Od 6 maja br. przedszkole i oddziały przedszkolne będą otwarte w godzinach od 7.00 do 16.00

2. Zapisy dzieci należy zgłaszać do dnia 4 maja do godz. 9.00 wychowawcom grup lub dyrektorowi placówki

3.Grupy przedszkolne będą liczyć do 14 dzieci. 

4.Kryteria przyjęcia dziecka w pierwszej kolejności:

1/ dwoje rodziców pracujących lub

2/ przynajmniej jeden rodzic pracujący w służbie zdrowia, służbach mundurowych oraz handlu,

3/ brak możliwości opieki nad dzieckiem w domu przez innych domowników.

5. Informacja o przyjęciu dziecka zostanie przekazana zgłaszającym przez wychowawców grup do 5 maja /wtorek/ do godz. 10.00

6. W przedszkolu i oddziałach przedszkolnych obowiązują zasady bezpieczeństwa ustalone przez ministerstwo zdrowia w wytycznych, z którymi koniecznie muszą zapoznać się rodzice zgłaszający dziecko (do pobrania TUTAJ). 

WSTECZ