pozytywne_relacje_logoMowa czy rozmowa – o sztuce porozumiewania się”

Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienie, poszukam ich gdzie indziej…” J. Korczak

Dnia 21.03.2016 r. podczas konsultacji o godz. 16:00 odbędą się warsztaty profilaktyczne dla Rodziców w auli naszej szkoły. Zajęcia poprowadzi specjalista z Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa.

Celem warsztatu będzie:

nauka otwartego komunikowania się z dzieckiem

– zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie posługiwania się komunikatem „Ja”

– uświadomienie funkcjonowania barier komunikacyjnych w kontaktach z dzieckiem

– poznanie narzędzi pozwalających na prowadzenie skutecznej komunikacji w rodzinie

– rozwijanie umiejętności aktywnego wspierającego słuchania

Czas warsztatów 40 min

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców !

*********************************************************************************************************************

                          Szanowni Rodzice!

7618_0c4804b18c350f3cc9124aeb9468dd76_500Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie dnia 22.02.2016 r. o godz. 16:30 do auli naszej szkoły. Celem spotkania będzie: „Omówienie tworzenia koncepcji pracy szkoły na kolejne lata edukacji”. Posiadanie koncepcji jest jednym z warunków skuteczności działania placówki. Cenimy sobie współpracę z Państwem, dlatego liczymy na obecność oraz ciekawe pomysły, które pomogą nam sprawić, że staniemy się wspólnie kreatorami rozwoju naszej szkoły.

Spotkanie poprowadzi psycholog Anna Cieślik.

 *********************************************************************************************************************

Drodzy Rodzice,

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach zwraca się z ogromną prośbą i przypomnieniem o wpłatę składki w kwocie :

1) 35 zł za cały rok (przy jednym dziecku w szkole);
2) 20 zł za cały rok (drugie dziecko);
3) Każde kolejne dziecko 3 itd… jest zwolnione z opłat.

Pieniążki przekazane przez rodziców wspomogą działania Rady Rodziców między innymi : mikołaj, zajączek ,dofinansowanie do licznych konkursów szkolnych, nagrody na zakończenie roku szkolnego jak i coroczny  piknik rodzinny.

********************************************************************************************************************************************************************

ZIMOWISKO TPD 2016
Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy jest organizatorem zimowiska 2016 w okresie ferii zimowych w Karpaczu w dniach 30.01.2016 r. – 06.02.2016 r. oraz 06.02.2016 r. - 13.02.2016 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „MORION” położonym w centrum Karpacza (pokoje z łazienkami, 3 posiłki dziennie – w formie szwedzkiego stołu, bogaty program rekreacyjno-sportowo-krajobrazowy, wykwalifikowana kadra wychowawcza i medyczna.
 Koszt zimowiska 700 zł.
Szczegóły pod numerem telefonu 76 724 51 09 oraz na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl. Karty kwalifikacyjne wydawane są w Biurze TPD w Legnicy, al. Orła Białego 2. Karty można pobrać również w Kołach Przyjaciół Dzieci działających przy placówkach oświatowych w gminie Radwanice. Dodatkowych informacji udziela p. Izabela Jokiel – prezes Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach (600 430 514).

********************************************************************************************************************************************************************

Koła Przyjaciół Dzieci przy placówkach oświatowych w gminie Radwanice ogłaszają kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do GOPS w Radwanicach w dniach 30.11.-04.12. 2015 r.

Jest to krajowy program operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1).
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe, pozostałe grupy odbiorców spełniające kryterium dochodowe.
Średni miesięczny limit pomocy żywnościowej: od 3,5kg/osobę/miesiąc do 6kg/osobę/miesiąc. Limity nie dotyczą dzieci do 18 roku życia.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. Wymagane jest także prowadzenie działań na rzecz włączenia społecznego.
Podopieczni powinni być kwalifikowani na podstawie skierowań z OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ oraz oświadczeń osób biorących udział w programie.
SKIEROWANIA WYDAJĄ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS). Powinni się po nie zgłosić sami zainteresowani pomocą żywnościową.
Więcej informacji pod nr tel. 600 430 514 (Izabela Jokiel – prezes Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach).

WSTECZ