Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Radwanice, wrzesień 2020 r.

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

 

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

 

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 

 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

 

 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

 

 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;(Dz.U. 2017 poz. 356).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) – § 4.

 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018

 • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 

 • Koncepcja pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na lata 2016-2020

I Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym opiera się na hierarchii wartości wspólnie wypracowanej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, koncepcją rozwoju szkoły oraz podstawą programową obowiązującą na danym szczeblu nauczania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

W myśl tej zasady wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane poprzez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. -(art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe).

Profilaktyka rozumiana jest jako zapobieganie pojawieniu się i występowaniu niepożądanych zjawisk i procesów, określanych jako patologie życia społecznego oraz promowanie zjawisk alternatywnych w stosunku do tych, które próbuje się wyeliminować system działań wzmacniających lub podtrzymujących pozytywne postawy uczniów w toku wychowania. Realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły.

Najważniejsze jednak wydaje się to, co łączy wychowanie i profilaktykę – tj. aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Dzięki urzeczywistnianiu wartości i norm wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować (mimo że preferują różne metody oddziaływań), wreszcie – to w świetle wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla wychowanka zrozumiałe.

Wśród różnych definicji profilaktyki szczególnie użyteczna w odniesieniu do potrzeb szkoły jest koncepcja Zbigniewa B. Gasia przyjmująca, że profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

 • wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);
 • ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;
 • inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają pra­widłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

II Diagnoza środowiska

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanicach znajduje się w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, w gminie Radwanice. Do gminy przynależy 13 sołectw. Do obwodu szkolnego przynależą uczniowie z następujących miejscowości: Drożów, Drożyna, Jakubów, Lipin, Łagoszów Wielki, Przesieczna, Radwanice, Borów, Dobromil. Do placówki przynależą: Publiczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym uczy się 388 dzieci. Do przedszkola uczęszcza 160 osób, do Szkoły Podstawowej do klas I – VIII -228

Wieś Radwanice jest lokalnym centrum społecznym, znajdują się tu najważniejsze instytucje użyteczności publicznej tj. szkoły, ośrodek zdrowia, Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Pocztowy, Ochotnicza Straż Pożarna, Rewir Dzielnicowych KPP, banki, sklepy itp.

W gminie Radwanice mieszka wiele rodzin o trudnej sytuacji materialnej, zdarza się że funkcjonujących na granicy ubóstwa, wymagających wsparcia ze strony GOPS-u. Ich przeciwieństwem jest znaczna liczba rodzin o wysokim statusie społecznym. W gminie identyfikowany jest problem bezrobocia( częściej wśród kobiet), brak lub niewłaściwe sprawowanie władzy rodzicielskiej, problem nadużywania alkoholu. Najczęściej rodziny z w/w trudnościami objęte są nadzorem kurateli sądowej. Dzieci z tych rodzin potrzebują pomocy socjoterapeutycznej, której udziela psycholog, pedagog oraz kadra pedagogiczna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym.

Prowadzone są kompleksowe działania profilaktyczne realizowanie przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadaniami GOPS-u są: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym prowadzona jest profilaktyka zdrowotna we współpracy z pielęgniarką radwanickiego Ośrodka Zdrowia, m.in. prowadzone są badania przesiewowe dzieci, elmeksowanie uczniów klas I, bilanse zdrowia dzieci oraz inne zadania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska.

W gminie Radwanice niezbędne są zatem spójne działania w zakresie wychowania i profilaktyki. Takie będą założenia programu wychowawczo – profilaktycznego placówki.

U podstaw tworzenia nowej szkoły leży idea szkoły środowiskowej, pracującej w środowisku, w sposób kreatywny i twórczy, wpływającej na jego pozytywną zmianę.

Rodzice uczniów ZS-P tworzą zaangażowaną grupę wspierającą szkołę. Aktywnie uczestniczą w pracach Rady Rodziców. Wraz z nauczycielami i uczniami jednoczą się wokół spraw szkoły, wspólnie wypracowując strategie działania nastawione na pracę w środowisku.

Dzięki wspólnej pracy realizowanych jest wiele ciekawych inicjatyw o charakterze szkolnym i środowiskowym, których efektem jest integracja oraz wskazywanie pozytywnych wzorców, wartości. Przykład ze strony rodziców i ich dziadków aktywizuje dzieci i młodzież, którzy współuczestniczą w budowaniu pozytywnego obrazu szkoły w środowisku bliższym i dalszym.

Cechą charakterystyczną szkoły jest doświadczenie kadry pedagogicznej, zaangażowanej, z aspiracjami doskonalenia się, gdzie bezpieczeństwo uczniów stanowi priorytet jej działań.

W celu opracowania Programu wychowawczo – profilaktycznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przeprowadzono diagnozę środowiska szkolnego: zbadano oczekiwania rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i dzieci w kierunku określenia hierarchii wartości. Dla celów badawczych stworzono Kwestionariusz ankiety „Wartości społeczności szkolnej” dla rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz uczniów. Wyniki kolejnego badania ankietowego, które zostaną przeprowadzone na początku roku szkolnego 2020/2021r posłużą modyfikacji i będą stanowiły załącznik programu.

Ponadto rodzice – przedstawiciele trójek klasowych oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w warsztatach „Tworzenie programu wychowawczo – profilaktycznego – sylwetka absolwenta”, podczas których stworzyli sylwetkę absolwenta.

III Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

Na czas trwania pandemii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym zostały opracowane procedury postępowania i zachowania, mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażeniem COVID-19 stanowiące załącznik do programu.

 1. Misją naszej szkoły jest wychowanie absolwenta świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania. Nasz absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia i dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie. 
 2. Edukacja jako świadome działanie jest jedną z relacji międzyludzkich. Relacja ta, jeżeli ma spełniać swoje zadanie, musi opierać się na rzeczywistym kontakcie, spotkaniu, więzi. Poczucie „bycia razem” otwiera, pozwala głębiej zrozumieć rzeczywistość, uruchamia motywację do wysiłku.
 3. W naszej szkole każdy członek społeczności szkolnej: od dyrektora i nauczycieli poprzez uczniów wraz z rodzicami, aż po pracowników obsługi – jest OSOBĄ, człowiekiem wolnym, który świadomie przystąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie.
 4.   W naszej szkole budujemy na najlepszych wartościach, zaczerpniętych z polskiej tradycji i kultury, a także z chrześcijaństwa , uczy się tu szacunku dla wszystkich tradycji i kultur w imię szeroko pojętej tolerancji.
 5. Celem , do którego każdy członek tej społeczności zmierza – w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji – jest to, aby absolwent naszej szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia.
 6. Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodemu człowiekowi w rozwoju intelektualnym, fizycznym, społecznym i moralnym. Uczniowie pracują nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz rozwojem swego intelektu i pełni człowieczeństwa. Dzieci i młodzież otoczona jest wrażliwością dorosłych, dorośli – otoczeni szacunkiem młodzieży .
 7. Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie za sobą odpowiedzialność za dokonywane wybory. Każdy ma świadomość swoich licznych praw, które są prawami każdego. Każdy ma też świadomość, że od niego zależy, czy społeczność ta będzie autentyczną wspólnotą ludzi, których stać na stawianie sobie wymagań i ofiarność wobec innych .
 8. W szkole panuje klimat pokoju, rzetelnej pracy i życzliwości. W Naszej Szkole prawość i mądrość są rzeczywistością, której się pragnie dla siebie i innych. Dialog i negocjacje są w szkole metodą na rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych.
 9. Każdy, kto zaakceptował tę społeczność, jest przez nią akceptowany, jest tu u siebie. Wszyscy, budujemy rzeczywistość sprzyjającą rozwojowi i uczeniu się .
 10. Uczniom mającym problem z adaptacją w trudnych czasach pandemii placówka zapewni wsparcie i pomoc psychologiczno –pedagogiczną.

IV WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkolno-Przedszkolny to szkoła , w której :

 1. Panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu;
 2. Pielęgnuje się tradycję szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów;
 3. Uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury; rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły;
 4. Uczeń okazuje pomoc i życzliwość swoim koleżankom i kolegom;
 5. nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów;
 6. Są kompetentni , podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności; nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji;
 7. Dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu , potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty; jest dobrym gospodarzem szkoły;
 8. Zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia , nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły;
 9. Młodzież ma zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa , pielęgniarki organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne;
 10. Bogato wyposażone klasopracownie zachęcają młodzież do zdobywania wiedzy, zajęcia sportowe zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.
 11. Placówka zapewnia warunki do realizacji opracowanych procedur dotyczących zasad postępowania w związku z sytuacją epidemiczną( COVID-19)

V Sylwetka absolwenta

Dążeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców opracowana została Sylwetka Absolwenta Szkoły. Uczeń kończący Zespół Szkolno-Przedszkolny, posiadać będzie następujące cechy:

 1. w sferze rozwoju intelektualnego
 • poprawnie posługuje się językiem polskim
 • umie korzystać z różnych źródeł informacji
 • potrafi selekcjonować informacje
 • umie zdobywać i przetwarzać i wykorzystywać wiedzę w praktyczny sposób
 • umie korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych
 • jest przygotowany do podjęcia decyzji o wyborze szkoły i dalszej nauki
 • rozwija swoje talenty, zainteresowania i predyspozycje
 • Myśli samodzielnie, twórczo i krytycznie
 • potrafi realizować własne plany i marzenia
 • ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia
 • jest gotowy podejmować wyzwania.
 1. w sferze rozwoju społecznego
 • dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu,
 • czuje się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy,
 • jest ciekawy świata;
 • zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu,
 • wykazuje chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
 • wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie,
 • wywiązuje się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych,
 • stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotowy jest ponieść konsekwencje swoich czynów,
 • umie współpracować w grupie, działa zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami,
 • ma poczucie współodpowiedzialności;
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • jest tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
 • stosuje się do zasad ekologii, wykazuje dbałość o środowisko;
 • racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne.
 • w ekstremalnych warunkach rozumie potrzebę przestrzegania i dostosowania się do obowiązujących procedur postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu np. w czasie pandemii;
 1. w sferze fizycznej
 • dba o zdrowie własne i innych,
 • kształci właściwe nawyki żywieniowe
 • znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;
 • dba o swój wygląd, ubiera się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca
 • jest aktywny fizycznie, w miarę swoich możliwości rozwija swoje pasje sportowe
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • świadomie przestrzega zasad higieny
 1. w sferze duchowej
 • jest odpowiedzialny, prawy i uczciwy
 • umie rozróżniać dobre i złe zachowanie;
 • jest gotowy podejmować odpowiedzialność za zachowania
 • umie zachować się kulturalnie,
 • potrafi z troską reagować na potrzeby drugiego człowieka;
 • umie nazywać swoje emocje, umie nad nimi panować,
 • pokojowo rozwiązuje konflikty,
 • potrafi dyskutować, zna elementy mediacji,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych;
 • w codziennym życiu kieruje się zasadami etyki i moralności,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia.

 

VI Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 2. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 3. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 4. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 5. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
 7. Poszerzenie wiedzy rodziców i uczniów na temat czynników ryzyka i środków chroniących przed wirusem COVID-19

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Projektując program wychowawczo-profilaktyczny wzięliśmy pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, etap rozwoju, na którym znajdują się nasi uczniowie oraz problemy w funkcjonowaniu wychowanków ujawnione w wyniku przeprowadzonej diagnozy.

Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami, które mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych.

Działania profilaktyczne prowadzone będą na trzech poziomach, w zależności od stopnia ryzyka:

Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka – całej społeczności szkolnej. Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji życiowych.

Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

Profilaktyka selektywna skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny są narażone na rozwój zaburzeń. Profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka. Celem jest tworzenie warunków, które umożliwiają wycofanie się z zachowań ryzykownych. Działania w zakresie profilaktyki selektywnej prowadzone są przez psychologów i pedagogów szkolnych, specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także wykwalifikowanych realizatorów programów profilaktycznych.

Profilaktyka wskazująca skierowana jest do grupy, w której rozwinęły się już symptomy zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Obejmuje ona działania interwencyjne i terapeutyczne, mające na celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania społecznego (resocjalizacja).

Według założeń programu, w szkole będzie prowadzona przede wszystkim profilaktyka uniwersalna, a wobec uczniów wymagających bardziej zaawansowanej aktywności – szkoła przewiduje działania z zakresu profilaktyki selektywnej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

 5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej, środowiskowej (przedszkolnej, szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, wspólnego środowiska szkolnego,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.
 • zapewnienie wsparcia psychologiczno pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w ZS-P,

 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, e-papierosów, alkoholu i narkotyków),

 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

 • niwelowanie niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

VII Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 

 1. Rada Pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • wspierają i motywują uczniów i rodziców do jak najlepszego zachowania i frekwencji oraz postępów w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.
 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

 1. Samorząd Uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 

VIII. Bezpieczeństwo w szkole

 

Jednym z priorytetów w działalności szkoły są programy mające na celu budowanie szkoły bezpiecznej, sprzyjającej rozwojowi uczniów. Wspieramy tworzenie takich relacji i klimatu, które ułatwiają współpracę pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, gdzie podstawą jest wzajemny szacunek i porozumienie. Budowanie bezpiecznej szkoły polega na tworzeniu warunków do współdziałania, wzajemnego szacunku, akceptacji dla drugiej osoby, świadomości własnych potrzeb i wartości – wszystko to tworzy klimat sprzyjający osiąganiu efektów w nauce.

Program przeciwdziała i zapobiega wykluczeniu społecznemu w szkole, poprzez

pracę w pięciu, następujących obszarach:

 • budowanie relacji z uczniami
 • zarządzanie klasą
 • klimat społeczny
 • wspomaganie uczenia się
 • relacje dom – szkoła

Działalność edukacyjna szkoły na rzecz bezpieczeństwa:

 1. Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wszystkim uczniom.
 2. Szkoła zapewnia uczniom wymagającym dodatkowego wsparcia pomoc psychologiczno – pedagogiczną i inną specjalistyczną.
 3. W szkole zapobiega się niedostosowaniu społecznemu i przeciwdziała zjawiskom patologicznym.
 4. Zasady oceniania zachowania umożliwiają kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczniów.
 5. Realizacja funkcji opiekuńczej szkoły sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowemu każdego ucznia.
 6. Szkoła organizuje dodatkową opiekę dla uczniów poprzez zajęcia w świetlicy szkolnej, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania naukowe, uzdolnienia artystyczne, potrzebę czynnego uprawiania sportu.
 7. Wszystkie zajęcia realizowane przez szkołę uwzględniają zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.
 8. Szkoła systematycznie rozpoznaje przyczyny niepowodzeń uczniów w funkcjonowaniu w środowisku – organizuje dla nich różnego rodzaju formy pomocy i opieki, w miarę własnych możliwości oraz poszukuje wsparcia w innych specjalistycznych instytucjach.
 9. Pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele, realizują zajęcia profilaktyczno – wychowawcze oraz prowadzą pogadanki wdrażające do poszanowania zdrowia i życia swojego i innych osób.
 10. Szkoła współpracuje z Policją, Sądem Rodzinnym, Kuratorami zawodowymi i społecznymi, w celu zapobiegania i eliminowania niewłaściwych zachowań, wzrostu poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły oraz zapoznania z procedurą postępowania w sprawach nieletnich.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na bieżąco kontrolowany jest stan techniczny bazy szkoły.
 12. Wychowawcy klas pierwszych szczegółowo analizują dokumentację uczniów oraz prowadzą badania ankietowe wśród opiekunów uczniów w celu rozpoznania środowiska rodzinnego i specyficznych potrzeb nowych wychowanków.
 13. Na terenie szkoły odbywają się spotkania szkoleniowe prowadzone przez specjalistów dla nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące rozpoznawania przejawów uzależnień i zachowań prowadzących do nałogu..
 14. W ramach profilaktyki szczególna uwagę zwracamy na zjawisko agresji.

 

Chcemy by zwiększyło się bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w szkole. Priorytetem jest ograniczenie występowania agresji słownej i fizycznej. W związku z powyższym uwzględnia się w naszych działaniach zajęcia z zespołami klasowymi-lekcje wychowawcze (zastępowanie agresji, konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych), wspomaganie nauczycieli w aktywnych działaniach ograniczających agresję w szkole. Agresja i przemoc to rodzaj dysfunkcyjnych zachowań, często będących wynikiem braku lub nieznajomości alternatywy. Dlatego uczenie i ćwiczenie w szkole umiejętności społecznych, komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów i sporów w sposób pokojowy, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania własnych uczuć i potrzeb – jest tak bardzo ważne w budowaniu szkoły bezpiecznej i przyjaznej. Okazywanie akceptacji, umiejętność aktywnego słuchania, wyrażanie przez nauczyciela swoich autentycznych uczuć, powstrzymywanie się od udzielania rad i wszelkiego oceniania – wszystko to wpływa na rozwój poznawczy uczniów a także na zmniejszenie słownej i fizycznej agresji oraz powoduje, ze uczniowie są bardziej odpowiedzialni za

swoje decyzje i czyny.

 

Monitoring wizyjny :

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły

budynek szkolny i jego otoczenie są objęte systemem monitoringu wizyjnego.

1. Obecność systemu monitoringu wizyjnego w szkole ma nie tylko zapewniać bezpieczeństwo uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły, ale również rozbudzać samodyscyplinę i wymuszać bardziej kulturalne i przemyślane zachowania wynikające ze świadomości bycia obserwowanym.

2. Do bieżących przeglądów zapisów z kamer szkolnego systemu monitoringu wizualnego są upoważnieni Dyrektor i wicedyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Radwanicach.

3. O udostępnieniu zapisu innym osobom decyduje każdorazowo Dyrektor szkoły.

4. Zapis ten może być udostępniony:

a. wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie,

b. pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring formom niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom dysfunkcyjnym, a także udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy.

c. uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w celu udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczych,

d. rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.

5. W przypadku zaistnienia wykroczenia lub przestępstwa Dyrektor szkoły udostępnia zapis monitoringu funkcjonariuszom policji, prokuratury lub sądu.

6. Zarejestrowane przez system monitoringu niewłaściwe czy też naganne zachowania ucznia mogą być podstawą do obniżenia mu oceny z zachowania.

 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach kamery znajdują się:

 • na korytarzach,
 • przy wejściach do budynku,
 • na boisku szkolnym,
 • na parkingu.

 

W budynku małej szkoły przy ul .Szkolnej 14 kamery znajdują się przy szatni , ponieważ w tym miejscu jest duża kumulacja dzieci, szczególnie korzystających z dowozów szkolnych. W budynku dużej szkoły monitorowany jest cały parter. Podczas przerw dyżuruje dwóch nauczycieli, ale są miejsca gdzie dzieci i młodzież kumulują się w małe grupy ( sklepik szkolny, stolik do gry w piłkarzyki). Ponadto proces monitorowania budynku szkolnego pozwala również na natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń np. pożaru.

Monitorowane są również wejścia do budynku w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się na teren placówki osób niepożądanych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla uczniów i nauczycieli.

Monitorowane jest boisko szkolne, ponieważ po zakończeniu pracy placówki Pojawiały się osoby z zewnątrz, które dopuszczały się aktów wandalizmu, dewastacji mienia szkolnego, pozostawianie śmieci, butelek po alkoholu. Kolejnym i ostatnim miejscem monitoringu jest parking, ponieważ zdarzały się wcześniej sytuacje stłuczek ( szczególnie w godzinach porannych, kiedy rodzice przywożą dzieci do przedszkola i szkoły), kierowcy odjeżdżali z miejsca kolizji. Na parkingu uczniowie również zostawiają rowery, które ulegały zniszczeniu przez innych uczniów.

 

 

IX. DIAGNOZA POTRZEB, W TYM CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA 

W celu zaplanowania i podejmowania właściwych działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły, ważne jest zidentyfikowanie występujących w środowisku szkolnym czynników ryzyka i czynników chroniących, wpływających na zdrowie fizyczne, psychiczne, bezpieczeństwo i funkcjonowanie społeczne ucznia. W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono czynniki chroniące i czynniki ryzyka.  

Czynniki chroniące: 

 • pozytywny klimat środowiska szkolnego, 
 •  poczucie przynależności do grupy klasowej i społeczności szkolnej, 
 •  poczucie bezpieczeństwa w szkole ,
 • nastawienie prospołeczne w grupach rówieśniczych, empatii, wrażliwości na potrzeby innych, 
 • podejmowanie inicjatyw charytatywnych w ramach wolontariatu, aktywnego działania na rzecz klasy i szkoły, 
 •  zdecydowany brak akceptacji dla zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, braku kultury osobistej, 
 • rozpoznawanie i rozwijanie własnych talentów i zdolności,
 • wytwarzanie klimatu współpracy i  angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły, 
 • podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych we współpracy z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (warsztaty, pogadanki, programy, itp.).

 Czynniki ryzyka:

 • pojawiająca się przemoc słowna, psychiczna i fizyczna wśród uczniów,
 •  odrzucenie przez grupę rówieśniczą, brak szacunku i tolerancji dla innych, 
 • trudności z kontrolą i panowaniem nad własnym zachowaniem, 
 • nieumiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z innymi, trudności z komunikacją,
 •  negatywny wpływ grupy rówieśniczej (presja rówieśnicza) i środków multimedialnych (Internetu, gier komputerowych), cyberprzemoc w sieci,
 • niepowodzenia szkolne,
 •  brak motywacji i chęci do nauki, 
 •  niska aktywność fizyczna, mała dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną, wśród uczniów, 
 •  brak prawidłowych wzorców, postaw, zasad i wartości wyniesionych przez uczniów ze środowiska rodzinnego, 
 •  brak czasu i więzi emocjonalnych z dzieckiem, niezaradność wychowawcza rodziców, 
 •  trudna sytuacja materialna i społeczna rodzin,
 •  niska świadomość rodzicielska lub brak wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych i zachowań ryzykownych występujących wśród dzieci i młodzieży, 
 • zagrożenie zdrowia związane z pandemią Covid-19.

 

X. CELE WYCHOWAWCZE Z UWZGLĘDNIENIEM PRIORYTETU MEN NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. CEL: Rozbudowa poczucia patriotyzmu narodowego i lokalnego
Działania i ich efekty Formy realizacji Narzędzia do ewaluacji
Szkoła przekazuje uczniom wartości patriotyczne i wychowuje do

odpowiedzialności za naród i Ojczyznę

Przypominanie uczniom przez wychowawców o stroju galowym na uroczystości szkolne

Prowadzenie godzin wychowawczych

na temat rocznic wydarzeń historycznych

Organizacja gminnej uroczystości z okazji dnia 11 listopada.

Wyjazdy do kina na film o tematyce

Historycznej.

Sprawozdania z pracy wychowawczej

Zapisy w dziennikach klasowych

Gazetki klasowe i korytarzowe wykonywane przez uczniów

Nauczyciele planują i

realizują działania na rzecz włączania się uczniów w życie lokalnej społeczności. Uczeń potrafi docenić i wybrać wartości patriotyczne

Angażowanie uczniów do udziału w konkursach historycznych

Organizowanie wyjazdów i wycieczek do miejsc pamięci

Reprezentowanie szkoły w oficjalnych obchodach rocznic ważnych wydarzeń historycznych

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych, gminnych i środowiskowych

Informacje na stronie

internetowej szkoły i w prasie lokalnej, informacje w dziennikach wychowawców klas

Informacje na stronie internetowej , artykuły w prasie lokalnej , gazetce szkolnej.

 1. CEL: Działania związane z budowaniem świadomości ekologicznej uczniów.
Działania i ich efekty Formy realizacji Narzędzia do ewaluacji
Szkoła umożliwia uczniom poznanie podstaw ochrony środowiska, zdobyć

motywacje dotyczące konieczności ochrony każdego życia, naukę odpowiedzialności za swój sposób postępowania.

Edukacja wśród dzieci dotycząca ochrony lasów, zwrócenie uwagi

na zagrożone gatunki i na działalność człowieka.

Akcja Sprzątania Świata, zajęcia edukacyjne

z wykorzystaniem metod aktywizujących, poświęcone problemowi ochrony środowiska.

Pogadanki, dyskusje na zajęciach edukacyjnych oraz podczas wycieczek tematycznych w klasach

I-VIII

Uczniowie potrafią podejmować działania

korzystne dla środowiska przyrodniczego, działają odpowiedzialnie, rozumieją motywy ochrony środowiska, miejsce i rolę człowieka

w przyrodzie.

Obchody Święta Ziemi,

Wystawa prac plastycznym połączona z konkursem na interpretację hasła Dnia Ziemi.

Organizacja konkursu plastycznego ( np. Drugie życie odpadów- zabawka ekologiczna.)

Wykorzystanie zasobów Internetu, wydawnictw edukacyjnych w celu poszerzania wiadomości dotyczących ekologii

i ochrony środowiska. Sprawdziany, testy, quziy tematyczne na lekcjach przyrody, biologii, chemii, geografii.

Organizowanie wycieczek przyrodniczych.

Dokumentowanie działań w e-dziennikach.

 1. CEL: Profilaktyka uzależnień.

Działania i ich efekty Formy realizacji Narzędzia do ewaluacji
Pogłębianie wiedzy uczniów w obszarze szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Uczniowie poszerzają swoją wiedzę w wyżej wymienionym zakresie.

Rozwijanie świadomości uczniów w obszarze wpływu zażywania środków psychoaktywnych na zachowania agresywne i przemocowe.

Diagnoza poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz w drodze do i ze szkoły. Uwzględnienie

problematyki epidemicznej.

Pedagogizacja rodziców na temat przyczyn zażywania i wpływu środków

Przeprowadzenie przez wychowawców w klasach IV-VIII zajęć o charakterze profilaktycznym

Organizacja warsztatów dla klas I-VIII prowadzonych przez psychologów z Akademii Pozytywnej Profilaktyki, dotyczących profilaktyki zagrożeń

wynikających z korzystania z social-mediów.

Przeprowadzenie przez specjalistów zaproszonych z poza placówki, warsztatów profilaktycznych dla uczniów, Profilaktyka uzależnień; zorganizowanie szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Przeprowadzenie ankiety w klasach IV – VIII, opracowanie wniosków

na podstawie jej wyników. Wywiady, obserwacje, rozmowy z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły.

Organizacja spotkania rodziców z psychologiem

Dokumentowanie przeprowadzonych zajęć w dzienniku elektronicznym.

Dokumentowanie przeprowadzonych

warsztatów w e-dziennku.

Ankieta dołączona do dokumentacji szkolnej, wnioski przedstawione na Radzie Pedagogicznej,

notatki wychowawców w e- dzienniku.

dokumentacja działań w e-

psychoaktywnych na rozwój młodego człowieka.

Wzbogacenie wiedzy

rodziców na temat przyczyn zażywania i destrukcyjnego wpływu środków psychoaktywnych na rozwój dzieci i młodzieży.

Pedagogizacja prowadzona przez wychowawców w ramach spotkań rodzicielskich oraz

indywidualnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

dzienniku oraz dzienniku pedagoga i psychologa.
Angażowanie uczniów w działania profilaktyczne. Rozwijanie ich świadomości i umiejętności własnej pracy w obszarze profilaktyki.

Rozbudzanie wśród uczniów klas I – III świadomości dotyczącej różnorodnych zagrożeń oraz kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia.

Scenki profilaktyczne o tematyce uzależnień od social –mediów, alkoholu, papierosów, środków psychoaktywnych, przemocy domowej i rówieśniczej.

Przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego pogadanki dotyczącej zachowań prozdrowotnych, kształtowanie nawyku higieny i zdrowego trybu życia.

Zajęcia prowadzone przez wychowawców klas na temat właściwej organizacji czasu wolnego i zachowań prozdrowotnych, m.in. odpowiednich nawyków żywieniowych oraz

kształtowania właściwych postaw wobec substancji szkodliwych.

Utrwalanie numerów telefonów służb ratunkowych.

Warsztaty z pedagogiem i psychologiem szkolnym: rozwijanie inteligencji

emocjonalnej, kształtowanie zachowań prospołecznych, umiejętności rozwiązywania

Dokumentowanie działań w e-dziennikach nauczycieli, wychowawców.

Dokumentowanie działań w dziennikach psychologa i pedagoga, wychowawców oraz w teczkach wychowawców.

Współpraca z PPP w Polkowicach w zakresie konsultacji i terapii w przypadku

zaobserwowania ryzyka zażywania przez uczniów środków psychoaktywnych.

Uczniowie i rodzice otrzymują fachową pomoc.

Współpraca z GKRPA w zakresie zapewnienia pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym.

Uzyskanie pomocy przez

członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

konfliktów oraz umacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami.

Rozwijanie motywacji do nauki szkolnej w formie zajęć z wychowawcą.

Poradnictwo dla uczniów i rodziców, terapia

dla uczniów w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby.

Wymiana informacji między członkami Komisji Zespołu Interdyscyplinarnego

a pracownikami szkoły dotyczących istniejących problemów. Podejmowanie adekwatnych działań.

Spotkanie

z funkcjonariuszami Policji w Radwanicach

Dokumentowanie działań w dziennikach elektronicznych oraz psychologa i pedagoga szkolnego.

V CEL: Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych metod kształcenia na odległość.

Działania i ich efekty Formy realizacji Narzędzia do ewaluacji
Nawiązywanie przez nauczycieli kontaktu z uczniami w formie elektronicznej. Wykorzystywanie dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej do informowania oraz

przesyłania zadań dla uczniów.

Wykorzystywanie komunikatorów do kontaktu i współpracy. ( ZOOM, Teams ) Dokumentacja w dzienniku elektronicznym.
Realizować nauczanie w formie zdalnej, w ramach potrzeb. Nadzorować jakość i motywację uczniów do nauki. Wprowadzenie jasnych reguły dotyczące obecności uczniów na zajęciach, a także określić wyraźne zasady.

obowiązku przesyłania wykonanych prac,

Uczniowie zobligowani są do włączania kamer internetowych w czasie zdalnych lekcji.

Wyznaczenie jasnych metod oceniania uczniów za prace domowe w ramach każdego przedmiotu.

Materiały edukacyjne dostosowane są do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Uwzględnienie zgodności materiałów edukacyjnych z podstawa programową.

Ujednolicenie pracy we wszystkich klasach na tych samych platformach.

Nauczyciele i wychowawcy pozostają w kontakcie z uczniem, oferują swoją pomoc w realizowaniu

zdalnego obowiązku szkolnego, w razie potrzeby udzielają motywacji do pracy.

XI. Szczegółowe cele do pracy roku szkolnym 2020/2021.

Odniesienie do poszczególnych sfer rozwoju pozwoli harmonijnie oddziaływać na rozwój uczniów w poszczególnych obszarach.

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

Kształtowanie u wychowanka:

 • ciekawości poznawczej;
 • umiejętności twórczego myślenia;
 • samoakceptacji i umiejętności odkrywania własnych zalet i uzdolnień;
 • samokrytycyzmu i wglądu we własne ograniczenia i słabości;
 • umiejętności przyswajania wiedzy i samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji;
 • pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości;
 • umiejętności dzielenia się swoją wiedzą z innymi, nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań;
 • umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów
  i argumentowania.

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 • Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.
 • Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
 • Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 • Rozwijanie właściwej motywacji do pomagania innym.
 • Rozwijanie szacunku, akceptacji dla drugiego człowieka, współpracy i  współdziałania, odpowiedzialności za siebie i innych, troski o ludzi i miejsce, w którym się żyje.

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 • Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 • promowanie zdrowego stylu życia; kształtowanie nawyków higienicznych
  i zdrowotnych;
 • doskonalenie odporności, hartu i sprawności fizycznej;
 • wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednego z najważniejszych wartości w życiu.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 • Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 • Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.
 • Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

 

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w programie wychowawczo-profilaktycznym oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Uwrażliwienie wychowanka na wartości: dobro, prawdę, uczciwość, odpowiedzialność poprzez kształtowanie:
 • umiejętności myślenia wartościującego;
 • odpowiedzialności za własne słowa i czyny,
 • umiejętności oceny własnych reakcji, uczuć i stanów psychicznych;
 • empatii;
 • tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności;
 • umiejętności stawiania sobie celów i konsekwencji w ich realizacji;
 • umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia;
 • kultury języka i zachowania;
 • umiejętności utrzymywania wartościowych i przyjaznych kontaktów z innymi ludźmi;
 • kształtowanie wrażliwości uczuciowej i moralnej.

 

XII Harmonogram działań

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

INTELEKTUALA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

nauczyciele,

wychowawcy , pedagodzy

Cały rok

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym gminy,

przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły ( zgodnie z zasadami COVID-19)

nauczyciele , wychowawcy, pedagodzy

zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

zajęcia z orientacji zawodowej, preorientacji zawodowej

wychowawcy, doradca zawodowy pedagog szkolny

Zgodnie z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach)

Kształtowanie postawy twórczej

Dzień rozwijania pasji i talentów

Udział w szkolnych uroczystościach, warsztatach, kołach zainteresowań, realizacja projektów edukacyjnych ( audycji radiowej transmitowanej przez radiole szkolną)

wychowawcy,

Marzec 2021

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

Warsztaty w klasach

Samoocena podczas spotkań wychowawczych

Zajęcia z zakresu treningu moralnego

debata na temat wartości i zasad wolontariatu

wychowawcy

zaproszeni specjaliści z PPP

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne konkursy z nagrodami i tytuły za najwyższą średnią , wzorowe zachowanie i najlepszą frekwencję

Udział w zajęciach otwartych wyższych uczelni, udział w dniach otwartych szkół średnich

przewodniczący zespołów wychowawczych

zajęcia zgodnie z harmonogramem opracowanym w zespołach wychowawczych dla poszczególnych klas opracowanie regulaminu konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego,

koordynator np. pedagog szkolny wychowawcy,

Zgodnie z harmonogramem zajęć

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

działalność charytatywna, wolontariat szkolny

Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu , koncerty i uroczystości środowiskowe

opiekun samorządu szkolnego

Zgodnie z przyjętym harmonogramem

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu,

Wycieczki do miejsc pamięci narodowej

nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania

zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działania

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,

Kultywowanie tradycji Izby Pamięci, konkursy tematyczne

wskazanie osób odpowiedzialnych za wskazana formę Pan/i

terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

międzynarodowe spotkania młodzieży Euroweek, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

wycieczki

koordynator wyjazdu na Euroweek nauczyciele,

zgodnie z terminem projektu

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

Dzień życzliwości i tolerancji

pedagog reedukator,

wychowawcy klas

zgodnie z harmonogramem

zespołu wychowawczego

Promowanie zdrowego stylu życia

Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczenia ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców i specjalistów, warsztaty kulinarne

nauczyciel WF, nauczyciele biologii i wychowania fizycznego

wychowawcy klas

zgodnie z harmonogramem

Rozwijanie umiejętności wnioskowania moralnego

Trening wnioskowania moralnego (rozwoju moralnego) i odkrywanie wartości w oparciu o teorię rozwoju moralnego L. Kohlberga.

Wywołanie dysonansu poznawczego i refleksji w odniesieniu do własnego świata wartości w duchu tolerancji.

Nadawanie pozytywnego znaczenia emocjom i uczuciom, postawom i przekonaniom, co stanowi podstawę edukacji moralnej.

Trenerzy Zastępowania Agresji

Wg przyjętego harmonogramu 2 godz. w semestrze

SPOŁECZNA

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

Koordynator ds. bezpieczeństwa wychowawcy

Wg przyjętego harmonogramu

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analiza sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

Kurs mediacji dla uczniów chętnych, prowadzony przez pedagoga szkolnego.

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

szkolna debata nt. praw i obowiązków w szkole

pedagog szkolny

opiekun samorządu

opiekun SU

Opiekun SU, wychowawcy klas

zgodnie z harmonogramem zajęć.

Zgodnie z programem zajęć w I semestrze.

Wrzesień/ październik

Styczeń/ luty

Doskonalenie kultury bycia

Zajęcia Akademii Dobrych Manier – warsztaty dla uczniów

pedagog szkolny

pierwsze półrocze, zgodnie z programem zajęć

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

Udział w akcji sprzątanie świata.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze.

Nauczyciel biologii, chemii, Szkolny Klub Wolontariatu

Wrzesień 2020, kwiecień 2021

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Zajęcia dla klas VIII prowadzone przez doradcę zawodowego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

pedagog szkolny, doradca zawodowy

Jedno półrocze

zgodnie z planem pracy szkoły

EMOCJONALNA

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce – wskazanie konkretnych zajęć

pedagog szkolny

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły zajęcia integracyjne w klasach I

Zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem filmów promujących postawy prospołeczne ( Klub filmowy)

wychowawcy

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

XIII. Współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Realizację programu wychowawczo – profilaktycznego wspierać będą instytucje, jak:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach

3. Komenda Policji w Polkowicach Rewir Dzielnicowych w Radwanicach

4. Sąd Rejonowy w Głogowie – Kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich

5. Urząd Gminy w Radwanicach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6. Ośrodek Pomocy i Terapii Uzależnień w Polkowicach

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

8. Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej

9. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Polkowicach

XIV. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 2. analizę dokumentacji,
 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. rozmowy z rodzicami,
 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 6. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach w dniu …………………………………..……….

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Radwanice, wrzesień 2020 r.

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

 

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

 

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 

 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

 

 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

 

 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;(Dz.U. 2017 poz. 356).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) – § 4.

 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018

 • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 

 • Koncepcja pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na lata 2016-2020

I Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym opiera się na hierarchii wartości wspólnie wypracowanej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, koncepcją rozwoju szkoły oraz podstawą programową obowiązującą na danym szczeblu nauczania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

W myśl tej zasady wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane poprzez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. -(art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe).

Profilaktyka rozumiana jest jako zapobieganie pojawieniu się i występowaniu niepożądanych zjawisk i procesów, określanych jako patologie życia społecznego oraz promowanie zjawisk alternatywnych w stosunku do tych, które próbuje się wyeliminować system działań wzmacniających lub podtrzymujących pozytywne postawy uczniów w toku wychowania. Realizowana jest podczas działalności edukacyjnej szkoły.

Najważniejsze jednak wydaje się to, co łączy wychowanie i profilaktykę – tj. aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Dzięki urzeczywistnianiu wartości i norm wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować (mimo że preferują różne metody oddziaływań), wreszcie – to w świetle wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla wychowanka zrozumiałe.

Wśród różnych definicji profilaktyki szczególnie użyteczna w odniesieniu do potrzeb szkoły jest koncepcja Zbigniewa B. Gasia przyjmująca, że profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

 • wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);
 • ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;
 • inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają pra­widłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

II Diagnoza środowiska

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanicach znajduje się w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, w gminie Radwanice. Do gminy przynależy 13 sołectw. Do obwodu szkolnego przynależą uczniowie z następujących miejscowości: Drożów, Drożyna, Jakubów, Lipin, Łagoszów Wielki, Przesieczna, Radwanice, Borów, Dobromil. Do placówki przynależą: Publiczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym uczy się 388 dzieci. Do przedszkola uczęszcza 160 osób, do Szkoły Podstawowej do klas I – VIII -228

Wieś Radwanice jest lokalnym centrum społecznym, znajdują się tu najważniejsze instytucje użyteczności publicznej tj. szkoły, ośrodek zdrowia, Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Pocztowy, Ochotnicza Straż Pożarna, Rewir Dzielnicowych KPP, banki, sklepy itp.

W gminie Radwanice mieszka wiele rodzin o trudnej sytuacji materialnej, zdarza się że funkcjonujących na granicy ubóstwa, wymagających wsparcia ze strony GOPS-u. Ich przeciwieństwem jest znaczna liczba rodzin o wysokim statusie społecznym. W gminie identyfikowany jest problem bezrobocia( częściej wśród kobiet), brak lub niewłaściwe sprawowanie władzy rodzicielskiej, problem nadużywania alkoholu. Najczęściej rodziny z w/w trudnościami objęte są nadzorem kurateli sądowej. Dzieci z tych rodzin potrzebują pomocy socjoterapeutycznej, której udziela psycholog, pedagog oraz kadra pedagogiczna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym.

Prowadzone są kompleksowe działania profilaktyczne realizowanie przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadaniami GOPS-u są: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym prowadzona jest profilaktyka zdrowotna we współpracy z pielęgniarką radwanickiego Ośrodka Zdrowia, m.in. prowadzone są badania przesiewowe dzieci, elmeksowanie uczniów klas I, bilanse zdrowia dzieci oraz inne zadania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska.

W gminie Radwanice niezbędne są zatem spójne działania w zakresie wychowania i profilaktyki. Takie będą założenia programu wychowawczo – profilaktycznego placówki.

U podstaw tworzenia nowej szkoły leży idea szkoły środowiskowej, pracującej w środowisku, w sposób kreatywny i twórczy, wpływającej na jego pozytywną zmianę.

Rodzice uczniów ZS-P tworzą zaangażowaną grupę wspierającą szkołę. Aktywnie uczestniczą w pracach Rady Rodziców. Wraz z nauczycielami i uczniami jednoczą się wokół spraw szkoły, wspólnie wypracowując strategie działania nastawione na pracę w środowisku.

Dzięki wspólnej pracy realizowanych jest wiele ciekawych inicjatyw o charakterze szkolnym i środowiskowym, których efektem jest integracja oraz wskazywanie pozytywnych wzorców, wartości. Przykład ze strony rodziców i ich dziadków aktywizuje dzieci i młodzież, którzy współuczestniczą w budowaniu pozytywnego obrazu szkoły w środowisku bliższym i dalszym.

Cechą charakterystyczną szkoły jest doświadczenie kadry pedagogicznej, zaangażowanej, z aspiracjami doskonalenia się, gdzie bezpieczeństwo uczniów stanowi priorytet jej działań.

W celu opracowania Programu wychowawczo – profilaktycznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przeprowadzono diagnozę środowiska szkolnego: zbadano oczekiwania rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i dzieci w kierunku określenia hierarchii wartości. Dla celów badawczych stworzono Kwestionariusz ankiety „Wartości społeczności szkolnej” dla rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz uczniów. Wyniki kolejnego badania ankietowego, które zostaną przeprowadzone na początku roku szkolnego 2020/2021r posłużą modyfikacji i będą stanowiły załącznik programu.

Ponadto rodzice – przedstawiciele trójek klasowych oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w warsztatach „Tworzenie programu wychowawczo – profilaktycznego – sylwetka absolwenta”, podczas których stworzyli sylwetkę absolwenta.

III Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

Na czas trwania pandemii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym zostały opracowane procedury postępowania i zachowania, mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażeniem COVID-19 stanowiące załącznik do programu.

 1. Misją naszej szkoły jest wychowanie absolwenta świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania. Nasz absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia i dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie. 
 2. Edukacja jako świadome działanie jest jedną z relacji międzyludzkich. Relacja ta, jeżeli ma spełniać swoje zadanie, musi opierać się na rzeczywistym kontakcie, spotkaniu, więzi. Poczucie „bycia razem” otwiera, pozwala głębiej zrozumieć rzeczywistość, uruchamia motywację do wysiłku.
 3. W naszej szkole każdy członek społeczności szkolnej: od dyrektora i nauczycieli poprzez uczniów wraz z rodzicami, aż po pracowników obsługi – jest OSOBĄ, człowiekiem wolnym, który świadomie przystąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie.
 4.   W naszej szkole budujemy na najlepszych wartościach, zaczerpniętych z polskiej tradycji i kultury, a także z chrześcijaństwa , uczy się tu szacunku dla wszystkich tradycji i kultur w imię szeroko pojętej tolerancji.
 5. Celem , do którego każdy członek tej społeczności zmierza – w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji – jest to, aby absolwent naszej szkoły był człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia.
 6. Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły pomagają młodemu człowiekowi w rozwoju intelektualnym, fizycznym, społecznym i moralnym. Uczniowie pracują nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności oraz rozwojem swego intelektu i pełni człowieczeństwa. Dzieci i młodzież otoczona jest wrażliwością dorosłych, dorośli – otoczeni szacunkiem młodzieży .
 7. Każdy członek społeczności szkolnej jest świadomy, że wolność niesie za sobą odpowiedzialność za dokonywane wybory. Każdy ma świadomość swoich licznych praw, które są prawami każdego. Każdy ma też świadomość, że od niego zależy, czy społeczność ta będzie autentyczną wspólnotą ludzi, których stać na stawianie sobie wymagań i ofiarność wobec innych .
 8. W szkole panuje klimat pokoju, rzetelnej pracy i życzliwości. W Naszej Szkole prawość i mądrość są rzeczywistością, której się pragnie dla siebie i innych. Dialog i negocjacje są w szkole metodą na rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych.
 9. Każdy, kto zaakceptował tę społeczność, jest przez nią akceptowany, jest tu u siebie. Wszyscy, budujemy rzeczywistość sprzyjającą rozwojowi i uczeniu się .
 10. Uczniom mającym problem z adaptacją w trudnych czasach pandemii placówka zapewni wsparcie i pomoc psychologiczno –pedagogiczną.

IV WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkolno-Przedszkolny to szkoła , w której :

 1. Panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu;
 2. Pielęgnuje się tradycję szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów;
 3. Uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury; rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły;
 4. Uczeń okazuje pomoc i życzliwość swoim koleżankom i kolegom;
 5. nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów;
 6. Są kompetentni , podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności; nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji;
 7. Dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu , potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty; jest dobrym gospodarzem szkoły;
 8. Zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia , nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły;
 9. Młodzież ma zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa , pielęgniarki organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne;
 10. Bogato wyposażone klasopracownie zachęcają młodzież do zdobywania wiedzy, zajęcia sportowe zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.
 11. Placówka zapewnia warunki do realizacji opracowanych procedur dotyczących zasad postępowania w związku z sytuacją epidemiczną( COVID-19)

V Sylwetka absolwenta

Dążeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców opracowana została Sylwetka Absolwenta Szkoły. Uczeń kończący Zespół Szkolno-Przedszkolny, posiadać będzie następujące cechy:

 1. w sferze rozwoju intelektualnego
 • poprawnie posługuje się językiem polskim
 • umie korzystać z różnych źródeł informacji
 • potrafi selekcjonować informacje
 • umie zdobywać i przetwarzać i wykorzystywać wiedzę w praktyczny sposób
 • umie korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych
 • jest przygotowany do podjęcia decyzji o wyborze szkoły i dalszej nauki
 • rozwija swoje talenty, zainteresowania i predyspozycje
 • Myśli samodzielnie, twórczo i krytycznie
 • potrafi realizować własne plany i marzenia
 • ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia
 • jest gotowy podejmować wyzwania.
 1. w sferze rozwoju społecznego
 • dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu,
 • czuje się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy,
 • jest ciekawy świata;
 • zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu,
 • wykazuje chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;
 • wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie,
 • wywiązuje się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych,
 • stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotowy jest ponieść konsekwencje swoich czynów,
 • umie współpracować w grupie, działa zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami,
 • ma poczucie współodpowiedzialności;
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • jest tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;
 • stosuje się do zasad ekologii, wykazuje dbałość o środowisko;
 • racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne.
 • w ekstremalnych warunkach rozumie potrzebę przestrzegania i dostosowania się do obowiązujących procedur postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu np. w czasie pandemii;
 1. w sferze fizycznej
 • dba o zdrowie własne i innych,
 • kształci właściwe nawyki żywieniowe
 • znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek;
 • dba o swój wygląd, ubiera się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca
 • jest aktywny fizycznie, w miarę swoich możliwości rozwija swoje pasje sportowe
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • świadomie przestrzega zasad higieny
 1. w sferze duchowej
 • jest odpowiedzialny, prawy i uczciwy
 • umie rozróżniać dobre i złe zachowanie;
 • jest gotowy podejmować odpowiedzialność za zachowania
 • umie zachować się kulturalnie,
 • potrafi z troską reagować na potrzeby drugiego człowieka;
 • umie nazywać swoje emocje, umie nad nimi panować,
 • pokojowo rozwiązuje konflikty,
 • potrafi dyskutować, zna elementy mediacji,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych;
 • w codziennym życiu kieruje się zasadami etyki i moralności,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia.

 

VI Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 2. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 3. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 4. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 5. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
 7. Poszerzenie wiedzy rodziców i uczniów na temat czynników ryzyka i środków chroniących przed wirusem COVID-19

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Projektując program wychowawczo-profilaktyczny wzięliśmy pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, etap rozwoju, na którym znajdują się nasi uczniowie oraz problemy w funkcjonowaniu wychowanków ujawnione w wyniku przeprowadzonej diagnozy.

Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami, które mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych.

Działania profilaktyczne prowadzone będą na trzech poziomach, w zależności od stopnia ryzyka:

Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka – całej społeczności szkolnej. Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji życiowych.

Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

Profilaktyka selektywna skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny są narażone na rozwój zaburzeń. Profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka. Celem jest tworzenie warunków, które umożliwiają wycofanie się z zachowań ryzykownych. Działania w zakresie profilaktyki selektywnej prowadzone są przez psychologów i pedagogów szkolnych, specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także wykwalifikowanych realizatorów programów profilaktycznych.

Profilaktyka wskazująca skierowana jest do grupy, w której rozwinęły się już symptomy zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Obejmuje ona działania interwencyjne i terapeutyczne, mające na celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania społecznego (resocjalizacja).

Według założeń programu, w szkole będzie prowadzona przede wszystkim profilaktyka uniwersalna, a wobec uczniów wymagających bardziej zaawansowanej aktywności – szkoła przewiduje działania z zakresu profilaktyki selektywnej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

 5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej, środowiskowej (przedszkolnej, szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, wspólnego środowiska szkolnego,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.
 • zapewnienie wsparcia psychologiczno pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w ZS-P,

 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, e-papierosów, alkoholu i narkotyków),

 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

 • niwelowanie niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

VII Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 

 1. Rada Pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • wspierają i motywują uczniów i rodziców do jak najlepszego zachowania i frekwencji oraz postępów w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.
 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

 1. Samorząd Uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 

VIII. Bezpieczeństwo w szkole

 

Jednym z priorytetów w działalności szkoły są programy mające na celu budowanie szkoły bezpiecznej, sprzyjającej rozwojowi uczniów. Wspieramy tworzenie takich relacji i klimatu, które ułatwiają współpracę pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, gdzie podstawą jest wzajemny szacunek i porozumienie. Budowanie bezpiecznej szkoły polega na tworzeniu warunków do współdziałania, wzajemnego szacunku, akceptacji dla drugiej osoby, świadomości własnych potrzeb i wartości – wszystko to tworzy klimat sprzyjający osiąganiu efektów w nauce.

Program przeciwdziała i zapobiega wykluczeniu społecznemu w szkole, poprzez

pracę w pięciu, następujących obszarach:

 • budowanie relacji z uczniami
 • zarządzanie klasą
 • klimat społeczny
 • wspomaganie uczenia się
 • relacje dom – szkoła

Działalność edukacyjna szkoły na rzecz bezpieczeństwa:

 1. Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wszystkim uczniom.
 2. Szkoła zapewnia uczniom wymagającym dodatkowego wsparcia pomoc psychologiczno – pedagogiczną i inną specjalistyczną.
 3. W szkole zapobiega się niedostosowaniu społecznemu i przeciwdziała zjawiskom patologicznym.
 4. Zasady oceniania zachowania umożliwiają kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczniów.
 5. Realizacja funkcji opiekuńczej szkoły sprzyja wszechstronnemu rozwojowi osobowemu każdego ucznia.
 6. Szkoła organizuje dodatkową opiekę dla uczniów poprzez zajęcia w świetlicy szkolnej, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania naukowe, uzdolnienia artystyczne, potrzebę czynnego uprawiania sportu.
 7. Wszystkie zajęcia realizowane przez szkołę uwzględniają zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.
 8. Szkoła systematycznie rozpoznaje przyczyny niepowodzeń uczniów w funkcjonowaniu w środowisku – organizuje dla nich różnego rodzaju formy pomocy i opieki, w miarę własnych możliwości oraz poszukuje wsparcia w innych specjalistycznych instytucjach.
 9. Pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele, realizują zajęcia profilaktyczno – wychowawcze oraz prowadzą pogadanki wdrażające do poszanowania zdrowia i życia swojego i innych osób.
 10. Szkoła współpracuje z Policją, Sądem Rodzinnym, Kuratorami zawodowymi i społecznymi, w celu zapobiegania i eliminowania niewłaściwych zachowań, wzrostu poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły oraz zapoznania z procedurą postępowania w sprawach nieletnich.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na bieżąco kontrolowany jest stan techniczny bazy szkoły.
 12. Wychowawcy klas pierwszych szczegółowo analizują dokumentację uczniów oraz prowadzą badania ankietowe wśród opiekunów uczniów w celu rozpoznania środowiska rodzinnego i specyficznych potrzeb nowych wychowanków.
 13. Na terenie szkoły odbywają się spotkania szkoleniowe prowadzone przez specjalistów dla nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące rozpoznawania przejawów uzależnień i zachowań prowadzących do nałogu..
 14. W ramach profilaktyki szczególna uwagę zwracamy na zjawisko agresji.

 

Chcemy by zwiększyło się bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w szkole. Priorytetem jest ograniczenie występowania agresji słownej i fizycznej. W związku z powyższym uwzględnia się w naszych działaniach zajęcia z zespołami klasowymi-lekcje wychowawcze (zastępowanie agresji, konstruktywne radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych), wspomaganie nauczycieli w aktywnych działaniach ograniczających agresję w szkole. Agresja i przemoc to rodzaj dysfunkcyjnych zachowań, często będących wynikiem braku lub nieznajomości alternatywy. Dlatego uczenie i ćwiczenie w szkole umiejętności społecznych, komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów i sporów w sposób pokojowy, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania własnych uczuć i potrzeb – jest tak bardzo ważne w budowaniu szkoły bezpiecznej i przyjaznej. Okazywanie akceptacji, umiejętność aktywnego słuchania, wyrażanie przez nauczyciela swoich autentycznych uczuć, powstrzymywanie się od udzielania rad i wszelkiego oceniania – wszystko to wpływa na rozwój poznawczy uczniów a także na zmniejszenie słownej i fizycznej agresji oraz powoduje, ze uczniowie są bardziej odpowiedzialni za

swoje decyzje i czyny.

 

Monitoring wizyjny :

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły

budynek szkolny i jego otoczenie są objęte systemem monitoringu wizyjnego.

1. Obecność systemu monitoringu wizyjnego w szkole ma nie tylko zapewniać bezpieczeństwo uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły, ale również rozbudzać samodyscyplinę i wymuszać bardziej kulturalne i przemyślane zachowania wynikające ze świadomości bycia obserwowanym.

2. Do bieżących przeglądów zapisów z kamer szkolnego systemu monitoringu wizualnego są upoważnieni Dyrektor i wicedyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Radwanicach.

3. O udostępnieniu zapisu innym osobom decyduje każdorazowo Dyrektor szkoły.

4. Zapis ten może być udostępniony:

a. wychowawcom klas, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie,

b. pedagogowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring formom niedostosowania społecznego uczniów, ich zachowaniom dysfunkcyjnym, a także udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy.

c. uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w celu udowodnienia mu takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczych,

d. rodzicom ucznia, zarówno poszkodowanego jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo-opiekuńczych.

5. W przypadku zaistnienia wykroczenia lub przestępstwa Dyrektor szkoły udostępnia zapis monitoringu funkcjonariuszom policji, prokuratury lub sądu.

6. Zarejestrowane przez system monitoringu niewłaściwe czy też naganne zachowania ucznia mogą być podstawą do obniżenia mu oceny z zachowania.

 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach kamery znajdują się:

 • na korytarzach,
 • przy wejściach do budynku,
 • na boisku szkolnym,
 • na parkingu.

 

W budynku małej szkoły przy ul .Szkolnej 14 kamery znajdują się przy szatni , ponieważ w tym miejscu jest duża kumulacja dzieci, szczególnie korzystających z dowozów szkolnych. W budynku dużej szkoły monitorowany jest cały parter. Podczas przerw dyżuruje dwóch nauczycieli, ale są miejsca gdzie dzieci i młodzież kumulują się w małe grupy ( sklepik szkolny, stolik do gry w piłkarzyki). Ponadto proces monitorowania budynku szkolnego pozwala również na natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń np. pożaru.

Monitorowane są również wejścia do budynku w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się na teren placówki osób niepożądanych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla uczniów i nauczycieli.

Monitorowane jest boisko szkolne, ponieważ po zakończeniu pracy placówki Pojawiały się osoby z zewnątrz, które dopuszczały się aktów wandalizmu, dewastacji mienia szkolnego, pozostawianie śmieci, butelek po alkoholu. Kolejnym i ostatnim miejscem monitoringu jest parking, ponieważ zdarzały się wcześniej sytuacje stłuczek ( szczególnie w godzinach porannych, kiedy rodzice przywożą dzieci do przedszkola i szkoły), kierowcy odjeżdżali z miejsca kolizji. Na parkingu uczniowie również zostawiają rowery, które ulegały zniszczeniu przez innych uczniów.

 

 

IX. DIAGNOZA POTRZEB, W TYM CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA 

W celu zaplanowania i podejmowania właściwych działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły, ważne jest zidentyfikowanie występujących w środowisku szkolnym czynników ryzyka i czynników chroniących, wpływających na zdrowie fizyczne, psychiczne, bezpieczeństwo i funkcjonowanie społeczne ucznia. W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono czynniki chroniące i czynniki ryzyka.  

Czynniki chroniące: 

 • pozytywny klimat środowiska szkolnego, 
 •  poczucie przynależności do grupy klasowej i społeczności szkolnej, 
 •  poczucie bezpieczeństwa w szkole ,
 • nastawienie prospołeczne w grupach rówieśniczych, empatii, wrażliwości na potrzeby innych, 
 • podejmowanie inicjatyw charytatywnych w ramach wolontariatu, aktywnego działania na rzecz klasy i szkoły, 
 •  zdecydowany brak akceptacji dla zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, braku kultury osobistej, 
 • rozpoznawanie i rozwijanie własnych talentów i zdolności,
 • wytwarzanie klimatu współpracy i  angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły, 
 • podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych we współpracy z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (warsztaty, pogadanki, programy, itp.).

 Czynniki ryzyka:

 • pojawiająca się przemoc słowna, psychiczna i fizyczna wśród uczniów,
 •  odrzucenie przez grupę rówieśniczą, brak szacunku i tolerancji dla innych, 
 • trudności z kontrolą i panowaniem nad własnym zachowaniem, 
 • nieumiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z innymi, trudności z komunikacją,
 •  negatywny wpływ grupy rówieśniczej (presja rówieśnicza) i środków multimedialnych (Internetu, gier komputerowych), cyberprzemoc w sieci,
 • niepowodzenia szkolne,
 •  brak motywacji i chęci do nauki, 
 •  niska aktywność fizyczna, mała dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną, wśród uczniów, 
 •  brak prawidłowych wzorców, postaw, zasad i wartości wyniesionych przez uczniów ze środowiska rodzinnego, 
 •  brak czasu i więzi emocjonalnych z dzieckiem, niezaradność wychowawcza rodziców, 
 •  trudna sytuacja materialna i społeczna rodzin,
 •  niska świadomość rodzicielska lub brak wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych i zachowań ryzykownych występujących wśród dzieci i młodzieży, 
 • zagrożenie zdrowia związane z pandemią Covid-19.

 

X. CELE WYCHOWAWCZE Z UWZGLĘDNIENIEM PRIORYTETU MEN NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. CEL: Rozbudowa poczucia patriotyzmu narodowego i lokalnego
Działania i ich efekty Formy realizacji Narzędzia do ewaluacji
Szkoła przekazuje uczniom wartości patriotyczne i wychowuje do

odpowiedzialności za naród i Ojczyznę

Przypominanie uczniom przez wychowawców o stroju galowym na uroczystości szkolne

Prowadzenie godzin wychowawczych

na temat rocznic wydarzeń historycznych

Organizacja gminnej uroczystości z okazji dnia 11 listopada.

Wyjazdy do kina na film o tematyce

Historycznej.

Sprawozdania z pracy wychowawczej

Zapisy w dziennikach klasowych

Gazetki klasowe i korytarzowe wykonywane przez uczniów

Nauczyciele planują i

realizują działania na rzecz włączania się uczniów w życie lokalnej społeczności. Uczeń potrafi docenić i wybrać wartości patriotyczne

Angażowanie uczniów do udziału w konkursach historycznych

Organizowanie wyjazdów i wycieczek do miejsc pamięci

Reprezentowanie szkoły w oficjalnych obchodach rocznic ważnych wydarzeń historycznych

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych, gminnych i środowiskowych

Informacje na stronie

internetowej szkoły i w prasie lokalnej, informacje w dziennikach wychowawców klas

Informacje na stronie internetowej , artykuły w prasie lokalnej , gazetce szkolnej.

 1. CEL: Działania związane z budowaniem świadomości ekologicznej uczniów.
Działania i ich efekty Formy realizacji Narzędzia do ewaluacji
Szkoła umożliwia uczniom poznanie podstaw ochrony środowiska, zdobyć

motywacje dotyczące konieczności ochrony każdego życia, naukę odpowiedzialności za swój sposób postępowania.

Edukacja wśród dzieci dotycząca ochrony lasów, zwrócenie uwagi

na zagrożone gatunki i na działalność człowieka.

Akcja Sprzątania Świata, zajęcia edukacyjne

z wykorzystaniem metod aktywizujących, poświęcone problemowi ochrony środowiska.

Pogadanki, dyskusje na zajęciach edukacyjnych oraz podczas wycieczek tematycznych w klasach

I-VIII

Uczniowie potrafią podejmować działania

korzystne dla środowiska przyrodniczego, działają odpowiedzialnie, rozumieją motywy ochrony środowiska, miejsce i rolę człowieka

w przyrodzie.

Obchody Święta Ziemi,

Wystawa prac plastycznym połączona z konkursem na interpretację hasła Dnia Ziemi.

Organizacja konkursu plastycznego ( np. Drugie życie odpadów- zabawka ekologiczna.)

Wykorzystanie zasobów Internetu, wydawnictw edukacyjnych w celu poszerzania wiadomości dotyczących ekologii

i ochrony środowiska. Sprawdziany, testy, quziy tematyczne na lekcjach przyrody, biologii, chemii, geografii.

Organizowanie wycieczek przyrodniczych.

Dokumentowanie działań w e-dziennikach.

 1. CEL: Profilaktyka uzależnień.

Działania i ich efekty Formy realizacji Narzędzia do ewaluacji
Pogłębianie wiedzy uczniów w obszarze szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Uczniowie poszerzają swoją wiedzę w wyżej wymienionym zakresie.

Rozwijanie świadomości uczniów w obszarze wpływu zażywania środków psychoaktywnych na zachowania agresywne i przemocowe.

Diagnoza poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz w drodze do i ze szkoły. Uwzględnienie

problematyki epidemicznej.

Pedagogizacja rodziców na temat przyczyn zażywania i wpływu środków

Przeprowadzenie przez wychowawców w klasach IV-VIII zajęć o charakterze profilaktycznym

Organizacja warsztatów dla klas I-VIII prowadzonych przez psychologów z Akademii Pozytywnej Profilaktyki, dotyczących profilaktyki zagrożeń

wynikających z korzystania z social-mediów.

Przeprowadzenie przez specjalistów zaproszonych z poza placówki, warsztatów profilaktycznych dla uczniów, Profilaktyka uzależnień; zorganizowanie szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Przeprowadzenie ankiety w klasach IV – VIII, opracowanie wniosków

na podstawie jej wyników. Wywiady, obserwacje, rozmowy z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły.

Organizacja spotkania rodziców z psychologiem

Dokumentowanie przeprowadzonych zajęć w dzienniku elektronicznym.

Dokumentowanie przeprowadzonych

warsztatów w e-dziennku.

Ankieta dołączona do dokumentacji szkolnej, wnioski przedstawione na Radzie Pedagogicznej,

notatki wychowawców w e- dzienniku.

dokumentacja działań w e-

psychoaktywnych na rozwój młodego człowieka.

Wzbogacenie wiedzy

rodziców na temat przyczyn zażywania i destrukcyjnego wpływu środków psychoaktywnych na rozwój dzieci i młodzieży.

Pedagogizacja prowadzona przez wychowawców w ramach spotkań rodzicielskich oraz

indywidualnych konsultacji z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

dzienniku oraz dzienniku pedagoga i psychologa.
Angażowanie uczniów w działania profilaktyczne. Rozwijanie ich świadomości i umiejętności własnej pracy w obszarze profilaktyki.

Rozbudzanie wśród uczniów klas I – III świadomości dotyczącej różnorodnych zagrożeń oraz kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia.

Scenki profilaktyczne o tematyce uzależnień od social –mediów, alkoholu, papierosów, środków psychoaktywnych, przemocy domowej i rówieśniczej.

Przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego pogadanki dotyczącej zachowań prozdrowotnych, kształtowanie nawyku higieny i zdrowego trybu życia.

Zajęcia prowadzone przez wychowawców klas na temat właściwej organizacji czasu wolnego i zachowań prozdrowotnych, m.in. odpowiednich nawyków żywieniowych oraz

kształtowania właściwych postaw wobec substancji szkodliwych.

Utrwalanie numerów telefonów służb ratunkowych.

Warsztaty z pedagogiem i psychologiem szkolnym: rozwijanie inteligencji

emocjonalnej, kształtowanie zachowań prospołecznych, umiejętności rozwiązywania

Dokumentowanie działań w e-dziennikach nauczycieli, wychowawców.

Dokumentowanie działań w dziennikach psychologa i pedagoga, wychowawców oraz w teczkach wychowawców.

Współpraca z PPP w Polkowicach w zakresie konsultacji i terapii w przypadku

zaobserwowania ryzyka zażywania przez uczniów środków psychoaktywnych.

Uczniowie i rodzice otrzymują fachową pomoc.

Współpraca z GKRPA w zakresie zapewnienia pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym.

Uzyskanie pomocy przez

członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

konfliktów oraz umacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami.

Rozwijanie motywacji do nauki szkolnej w formie zajęć z wychowawcą.

Poradnictwo dla uczniów i rodziców, terapia

dla uczniów w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby.

Wymiana informacji między członkami Komisji Zespołu Interdyscyplinarnego

a pracownikami szkoły dotyczących istniejących problemów. Podejmowanie adekwatnych działań.

Spotkanie

z funkcjonariuszami Policji w Radwanicach

Dokumentowanie działań w dziennikach elektronicznych oraz psychologa i pedagoga szkolnego.

V CEL: Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych metod kształcenia na odległość.

Działania i ich efekty Formy realizacji Narzędzia do ewaluacji
Nawiązywanie przez nauczycieli kontaktu z uczniami w formie elektronicznej. Wykorzystywanie dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej do informowania oraz

przesyłania zadań dla uczniów.

Wykorzystywanie komunikatorów do kontaktu i współpracy. ( ZOOM, Teams ) Dokumentacja w dzienniku elektronicznym.
Realizować nauczanie w formie zdalnej, w ramach potrzeb. Nadzorować jakość i motywację uczniów do nauki. Wprowadzenie jasnych reguły dotyczące obecności uczniów na zajęciach, a także określić wyraźne zasady.

obowiązku przesyłania wykonanych prac,

Uczniowie zobligowani są do włączania kamer internetowych w czasie zdalnych lekcji.

Wyznaczenie jasnych metod oceniania uczniów za prace domowe w ramach każdego przedmiotu.

Materiały edukacyjne dostosowane są do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Uwzględnienie zgodności materiałów edukacyjnych z podstawa programową.

Ujednolicenie pracy we wszystkich klasach na tych samych platformach.

Nauczyciele i wychowawcy pozostają w kontakcie z uczniem, oferują swoją pomoc w realizowaniu

zdalnego obowiązku szkolnego, w razie potrzeby udzielają motywacji do pracy.

XI. Szczegółowe cele do pracy roku szkolnym 2020/2021.

Odniesienie do poszczególnych sfer rozwoju pozwoli harmonijnie oddziaływać na rozwój uczniów w poszczególnych obszarach.

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

Kształtowanie u wychowanka:

 • ciekawości poznawczej;
 • umiejętności twórczego myślenia;
 • samoakceptacji i umiejętności odkrywania własnych zalet i uzdolnień;
 • samokrytycyzmu i wglądu we własne ograniczenia i słabości;
 • umiejętności przyswajania wiedzy i samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji;
 • pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości;
 • umiejętności dzielenia się swoją wiedzą z innymi, nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań;
 • umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów
  i argumentowania.

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 • Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.
 • Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
 • Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 • Rozwijanie właściwej motywacji do pomagania innym.
 • Rozwijanie szacunku, akceptacji dla drugiego człowieka, współpracy i  współdziałania, odpowiedzialności za siebie i innych, troski o ludzi i miejsce, w którym się żyje.

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 • Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 • promowanie zdrowego stylu życia; kształtowanie nawyków higienicznych
  i zdrowotnych;
 • doskonalenie odporności, hartu i sprawności fizycznej;
 • wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednego z najważniejszych wartości w życiu.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 • Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 • Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.
 • Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

 

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w programie wychowawczo-profilaktycznym oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
 3. Uwrażliwienie wychowanka na wartości: dobro, prawdę, uczciwość, odpowiedzialność poprzez kształtowanie:
 • umiejętności myślenia wartościującego;
 • odpowiedzialności za własne słowa i czyny,
 • umiejętności oceny własnych reakcji, uczuć i stanów psychicznych;
 • empatii;
 • tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności;
 • umiejętności stawiania sobie celów i konsekwencji w ich realizacji;
 • umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia;
 • kultury języka i zachowania;
 • umiejętności utrzymywania wartościowych i przyjaznych kontaktów z innymi ludźmi;
 • kształtowanie wrażliwości uczuciowej i moralnej.

 

XII Harmonogram działań

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

INTELEKTUALA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

nauczyciele,

wychowawcy , pedagodzy

Cały rok

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym gminy,

przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły ( zgodnie z zasadami COVID-19)

nauczyciele , wychowawcy, pedagodzy

zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

zajęcia z orientacji zawodowej, preorientacji zawodowej

wychowawcy, doradca zawodowy pedagog szkolny

Zgodnie z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach)

Kształtowanie postawy twórczej

Dzień rozwijania pasji i talentów

Udział w szkolnych uroczystościach, warsztatach, kołach zainteresowań, realizacja projektów edukacyjnych ( audycji radiowej transmitowanej przez radiole szkolną)

wychowawcy,

Marzec 2021

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

Warsztaty w klasach

Samoocena podczas spotkań wychowawczych

Zajęcia z zakresu treningu moralnego

debata na temat wartości i zasad wolontariatu

wychowawcy

zaproszeni specjaliści z PPP

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne konkursy z nagrodami i tytuły za najwyższą średnią , wzorowe zachowanie i najlepszą frekwencję

Udział w zajęciach otwartych wyższych uczelni, udział w dniach otwartych szkół średnich

przewodniczący zespołów wychowawczych

zajęcia zgodnie z harmonogramem opracowanym w zespołach wychowawczych dla poszczególnych klas opracowanie regulaminu konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego,

koordynator np. pedagog szkolny wychowawcy,

Zgodnie z harmonogramem zajęć

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

działalność charytatywna, wolontariat szkolny

Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu , koncerty i uroczystości środowiskowe

opiekun samorządu szkolnego

Zgodnie z przyjętym harmonogramem

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu,

Wycieczki do miejsc pamięci narodowej

nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania

zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działania

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,

Kultywowanie tradycji Izby Pamięci, konkursy tematyczne

wskazanie osób odpowiedzialnych za wskazana formę Pan/i

terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

międzynarodowe spotkania młodzieży Euroweek, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

wycieczki

koordynator wyjazdu na Euroweek nauczyciele,

zgodnie z terminem projektu

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

Dzień życzliwości i tolerancji

pedagog reedukator,

wychowawcy klas

zgodnie z harmonogramem

zespołu wychowawczego

Promowanie zdrowego stylu życia

Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczenia ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców i specjalistów, warsztaty kulinarne

nauczyciel WF, nauczyciele biologii i wychowania fizycznego

wychowawcy klas

zgodnie z harmonogramem

Rozwijanie umiejętności wnioskowania moralnego

Trening wnioskowania moralnego (rozwoju moralnego) i odkrywanie wartości w oparciu o teorię rozwoju moralnego L. Kohlberga.

Wywołanie dysonansu poznawczego i refleksji w odniesieniu do własnego świata wartości w duchu tolerancji.

Nadawanie pozytywnego znaczenia emocjom i uczuciom, postawom i przekonaniom, co stanowi podstawę edukacji moralnej.

Trenerzy Zastępowania Agresji

Wg przyjętego harmonogramu 2 godz. w semestrze

SPOŁECZNA

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

Koordynator ds. bezpieczeństwa wychowawcy

Wg przyjętego harmonogramu

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analiza sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

Kurs mediacji dla uczniów chętnych, prowadzony przez pedagoga szkolnego.

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

szkolna debata nt. praw i obowiązków w szkole

pedagog szkolny

opiekun samorządu

opiekun SU

Opiekun SU, wychowawcy klas

zgodnie z harmonogramem zajęć.

Zgodnie z programem zajęć w I semestrze.

Wrzesień/ październik

Styczeń/ luty

Doskonalenie kultury bycia

Zajęcia Akademii Dobrych Manier – warsztaty dla uczniów

pedagog szkolny

pierwsze półrocze, zgodnie z programem zajęć

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

Udział w akcji sprzątanie świata.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, wycieczki krajoznawcze.

Nauczyciel biologii, chemii, Szkolny Klub Wolontariatu

Wrzesień 2020, kwiecień 2021

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Zajęcia dla klas VIII prowadzone przez doradcę zawodowego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

pedagog szkolny, doradca zawodowy

Jedno półrocze

zgodnie z planem pracy szkoły

EMOCJONALNA

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce – wskazanie konkretnych zajęć

pedagog szkolny

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły zajęcia integracyjne w klasach I

Zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem filmów promujących postawy prospołeczne ( Klub filmowy)

wychowawcy

zgodnie z konkretnymi terminami dla poszczególnych oddziałów

XIII. Współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Realizację programu wychowawczo – profilaktycznego wspierać będą instytucje, jak:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach

3. Komenda Policji w Polkowicach Rewir Dzielnicowych w Radwanicach

4. Sąd Rejonowy w Głogowie – Kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich

5. Urząd Gminy w Radwanicach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6. Ośrodek Pomocy i Terapii Uzależnień w Polkowicach

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach

8. Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej

9. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Polkowicach

XIV. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 2. analizę dokumentacji,
 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. rozmowy z rodzicami,
 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 6. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach w dniu …………………………………..……….

Załączniki:

1) Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2012/2021

2) procedury związane z pandemią COVID-19

Załączniki:

1) Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2012/2021

2) procedury związane z pandemią COVID-19

WSTECZ