ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE


Termin etapu przedszkolnego i szkolnego to 16 maja
Prace przyjmują wychowawcy grup przedszkolnych i klas 1-3 oraz nauczyciele plastyki (kl. 4-8)

REGULAMIN XXI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
„Moja Mała Ojczyzna”
Biuro i Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy zaprasza podopiecznych kół TPD Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD do udziału w konkursie „Moja Mała Ojczyzna”.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest popularyzacja subregionu legnickiego i Dolnego Śląska, a także zainteresowanie najmłodszych najciekawszymi zakątkami przyrody, pejzażami, atrakcyjnymi miejscami wypoczynku i rekreacji, jak również zabytkami oraz ważnymi obiektami w miejscu zamieszkania, czy związanymi z nimi istotnymi wydarzeniami historycznymi.
Jest to kontynuacja prowadzonych w poprzednich latach konkursów o tematyce promującej własną miejscowość czy region.
OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
2. kategorie konkursu:
I kategoria – konkurs fotograficzny
II kategoria – prace plastyczne

PRACE PLASTYCZNE BĘDĄ NAGRADZANE W NASTĘPUJĄCYCH GRUPACH WIEKOWYCH:
1) 4-6 lat
2) 7-10 lat
3) 11-14 lat
4) Powyżej 14 lat

3. Prace plastyczne płaskie, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu.
WSZYSTKIE PRACE FOTOGRAFICZNE – JEDNA KATEGORIA
Prace fotograficzne: pojedyncze zdjęcia, zestawy tematyczne zdjęć, kolaż zdjęć
4. Format prac: Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice płaskiej, a prace fotograficzne minimum format pocztówkowy.
5. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
Prace w grupach mogą przekazywać wyłącznie przedszkola.
6. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.
7. Termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 20 maja 2022 r. (decyduje data dotarcia prac do biura TPD).
8. Każda praca musi zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa; b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę; d) nazwę konkursu i datę. Prosimy o dopilnowanie, aby każda praca zawierała pełne dane, w przeciwnym razie zostanie wykluczona.
9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę. Dotyczy to także zdjęć i ich wywołania.
10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
12. Prace przechodzą na własność organizatorów.
OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ
13. Prace plastyczne będą oceniane w różnych kategoriach wiekowych, a fotograficzne bez kategorii.
14. Jurorzy, oceniając nadesłane na konkurs prace, będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
15. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody.
16. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl
17. Wyniki konkursu zostaną upowszechnione na naszym na profilu TPD facebook.
18. Za nagrodzone i wyróżnione prace- dzieci i ich opiekunów zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do biura TPD.
OGÓLNE POSTANOWIENIA REGULAMINÓW KONKURSÓW
Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):
1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie pocztowym.
Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późn.zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.
Prace należy składać osobiście lub wysyłać na adres:
Biuro Oddziału Okręgowego TPD, Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica

WSTECZ