VIII Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Obcojęzycznej

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Obcojęzycznej. Tym razem jednak zdalnie. Czy można recytować wiersze „zdalnie”? Można! I niektórym to naprawdę świetnie wychodzi!
I tak oto Zofia i Michał Brysiowie, uczniowie klasy IIIa, zajęli ex aequo III miejsce w kategorii klas I-III.
W kategorii klas IV-VI II miejsce zajęła Hanna Kałużka z klasy 6a.
Zadaniem uczniów było nauczyć się wiersza i fragmentu prozy w języku obcym (nasi zwycięzcy wybrali angielski) i nagrać film, w którym musieli wykazać się niezwykłymi umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi.
Gratulujemy!

 

 

KONKURS PLASTYCZNY LUB MULTIMEDIALNY O ŚW. JANIE PAWLE II

Z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy organizuje konkurs plastyczny oraz multimedialny o św. Janie Pawle II. Konkurs polega na stworzeniu prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej o św. Janie Pawle II pt. „Jan Paweł II Polak, Europejczyk – Papież Pielgrzym”.
1. Cele konkursu:
– rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II,
– propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią papieża;
– przybliżenie uczniom postaci św. Jana Pawła II jako autorytetu moralnego współczesnego świata;
– zachęcenie uczestników do prezentowania własnych umiejętności;
2. Informacje o konkursie:
Stworzenie prezentacji multimedialnej lub narysowanie pracy plastycznej na temat „Jan Paweł II Polak, Europejczyk – Papież Pielgrzym”
3. Zasady
– Prace plastyczne – technika dowolna, praca nie może być mniejsza niż format A4;
– Prezentacje w programie POWERPOINT lub PDF
4. Kategorie konkursu:
klasa IV – VIII szkoły podstawowej
klasa I – V szkoły ponadpodstawowej
Prezentacje multimedialne lub prace plastyczne (zdjęcia prac) należy dostarczyć formą elektroniczną pod adres e-mail: konkurs.tpdlegnica@gmail.com (UWAGA NOWY ADRES DO KONKURSU) lub bezpośrednio do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy po wcześniejszym kontakcie z biurem TPD , Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica nagranych na płycie CD, pendrive.
Termin składania prac upływa 02.06.2020 roku.
Przedłożone prace wraz udzielonymi odpowiedziami zostaną ocenione przez jury wyznaczone przez organizatora. Protokół z nagrodzonych prac zostanie opublikowany na stronie internetowej TPD (http://tpd.legnica.pl).
Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody .
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania przedłożonych prac w celu umieszczenia ich na wystawie upamiętniającej św. Jana Pawła II (wystawa prac nagrodzonych lub wyróżnionych na profilu facebook TPDLEGNICA (https://www.facebook.com/TPDlca/)
Nadsyłane prace należy opisać czytelnie podając imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę oraz imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca, technika pracy nazwa konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla mieszkańców gminy Radwanice „Laurka dla Jana Pawła II” z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II

Postanowienia ogólne:
1. Celem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” jest uczczenie i wspólne świętowanie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
2. Organizatorem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Oddział Gminny TPD w Radwanicach.
3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronach: www.tpd.radwanice.pl oraz na Facebook TPDRadwanice 4. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronach: www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook.

II. Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych
2. W przypadku jeśli uczestnik jest niepełnoletni i bierze udział w konkursie, opiekunem pracy jest rodzic/opiekun prawny.
3. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest praca plastyczna formatu A–4 wykonana w dowolnej technice.
4. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie laurki dla Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
6. Pracę należy sfotografować i wysłać do Organizatora konkursu jej zdjęcie. Praca musi być sfotografowana tak, by każda jej strona była dobrze widoczna na zdjęciu. Zdjęcie powinno być wyraźne, nierozmazane, dobrej jakości. 7. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy tpdradwanice@wp.pl do dnia 29.05.2020 r. W tytule wiadomości należy wpisać: „Laurka dla Jana Pawła II”, a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą autora pracy (imię, nazwisko, wiek lub klasa).
III. Przebieg konkursu:
1. Pracę konkursową (fotografię / plik) należy przesłać do 29.05.2020 roku (do godziny 23:59).
2. Prace wysłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.
3. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 05.06.2020 roku.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji
IV. Kategorie
1.. Prace plastyczne będą oceniane w 6 kategoriach:
1) przedszkola: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki
2) edukacja wczesnoszkolna: kl. I, kl. II i kl. III
3) kl. IV-VIII SP: kl. IV-V, kl. VI-VIII
4) szkoły ponadpodstawowe
5) wychowankowie innych placówek
oraz
6) pozostali

2. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
3. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są nagrody rzeczowe.
4. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook TPD Radwanice najpóźniej w terminie 05.06.2020 r.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na stronach internetowych

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,
poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego
konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

Prace należy wysyłać na adres :
tpdradwanice@wp.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 430 514, osoba do kontaktu: Izabela Jokiel

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3t0doAcWkLLePyyiM7pbIBZUZR06wpvxBe0nC-k91y9MfHQ/viewform?fbclid=IwAR3hYY8NyoYM0cra5Vr4QtsyAgtDotFY-5wobU8FcgUOCns0Z3pmmA02x8A

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3t0doAcWkLLePyyiM7pbIBZUZR06wpvxBe0nC-k91y9MfHQ/viewform?fbclid=IwAR3hYY8NyoYM0cra5Vr4QtsyAgtDotFY-5wobU8FcgUOCns0Z3pmmA02x8A

KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Biuro i Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy zaprasza wszystkie koła TPD Okręgu legnickiego do udziału w konkursie „Moja Mała Ojczyzna”.

Termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 28 maja 2020 (decyduje data dotarcia prac do biura TPD).

WAŻNE: Istnieje możliwość nadesłania do biura TPD wykonanych prac plastycznych i  fotograficznych drogą internetową ( zdjęcia prac plastycznych lub fotograficznych proszę przesyłać na e-maila: tpd.legnica@wp.pl)

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.

2. kategorie konkursu:

I kategoria
– konkurs fotograficzny
II kategoria
– prace plastyczne
3.Prace plastyczne płaskie, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu.

Prace fotograficzne: pojedyncze zdjęcia, zestawy tematyczne zdjęć, kolaż zdjęć.
4. Format prac:
Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice płaskiej, a  prace fotograficzne minimum format pocztówkowy

WAŻNE: Istnieje możliwość nadesłania do biura TPD wykonanych prac plastycznych i  fotograficznych drogą internetową ( zdjęcia prac plastycznych lub fotograficznych proszę przesyłać na e-maila: tpd.legnica@wp.pl)

5. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
Prace w grupach mogą przekazywać wyłącznie przedszkola.

6. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.

7. Termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 28 maja 2020 (decyduje data dotarcia prac do biura TPD).

8. Każda praca musi zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa; b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę ; d) nazwę konkursu i datę.
Prosimy o  dopilnowanie, aby każda praca zawierała pełne dane, w przeciwnym razie będą nieścisłości.

9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę lub bardzo słabej jakości wykonanie zdjęcie pracy.

10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

12. Prace przechodzą na własność organizatorów.

Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl i na facebooku.

Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane zostaną na naszej stronie internetowej oraz na facebooku .

Pozdrawiamy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy
al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
tel./fax. 76 724-51-09
www.tpd.legnica.pl

 

WSTECZ