Życzenia zdrowych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego jajka
w gronie najbliższych

składa

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Radwanicach Bogusława Niemasz

z Radą Pedagogiczną

Pani Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Rodzice, Uczniowie oraz Przedszkolacy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach.

Wszystkim Wam i każdemu z osobna życzymy Zdrowych, Spokojnych Świąt.

Aby każdy dzień zbliżał nas do końca pandemii. Żebyśmy znów mogli wrócić i zobaczyć uśmiechnięte, stęsknione za normalnością twarze bez masek.

Rada Rodziców, Eliza Jasic

Rekrutacja do klasy 1 – Radwanice

1 marca 2021r. rozpoczynamy rekrutację do Szkoły Podstawowej w Radwanicach. Zachęcamy rodziców do zapisu dzieci.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do I klasy szkoły podstawowej nr 2 do Zarządzenia nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 4 lutego 2021 r oraz nr 3 do Zarządzenia z dnia 15 lutego 2021.
Dzieciom, które uczęszczają do zerówki w roku szkolnym 2020/2021 w naszej placówce, karty zapisu dziecka do klasy I rozdane zostaną w przedszkolu przez wychowawcę grupy.
Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I, można pobrać w zakładce lub w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach, ul. Tenisowa 1.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

o tematyce zasad zdrowia i bezpieczeństwaŻyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy zaprasza wszystkie koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci do udziału w konkursie „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

CEL KONKURSU

Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń. Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia, kształtuje prawidłowe postawy i zachowania w przestrzeni publicznej. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.

2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : rysunku, ulotki lub plakatu o tematyce:

– zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)

– bezpieczeństwo w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji, życie bez używek, ochrona p.poż.

– bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)

3. Praca płaska, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu).

4. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.

5. Prace tylko indywidualne.

6. Termin etapu szkolnego: 12.03.2021 r.

Dostarczanie prac:

– przedszkole – do wychowawców

– kl. I-III – do wychowawców

– kl. IV-VIII – do sekretariatu „dużej szkoły”

7. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym miejscu (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu): 1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa, placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu.

8. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę (dotyczy etapu regionalnego)

9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym (dotyczy etapu regionalnego).

10. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

11. Prace przechodzą na własność organizatorów.

12. OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

Prace plastyczne będą oceniane:

Etap szkolny:

– 4-latki,

– 5-latki

– 6- latki

– kl. I

– kl. II

– kl. III

– kl. IV-VI

– kl. VII-VIII

13. Jurorzy oceniając prace będą brali pod uwagę: kompozycję, dobór materiałów oraz wyobraźnię twórczą w kontekście tematyki konkursu.

14. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są nagrody rzeczowe.

15. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną:

– etap szkolny: na stronie ZS-P w Radwanicach, TPD Radwanice oraz fb TPDRadwanice najpóźniej 19.03.2021 r.

16.Nagrodzone i wyróżnione w etapie regionalnym prace będą eksponowane na wystawach (imprezach organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy).

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wystawienia prac zgłoszony na konkurs na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl lub specjalnie zorganizowanej aukcji). Środki uzyskane ze sprzedaży zlicytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody rzeczowe w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy.

17. Informacja na temat miejsca i terminu podsumowania etapu regionalnego konkursu zostanie umieszczona na stronie TPD Legnica oraz Facebooku TPD Legnica.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,

poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego

konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Akcja – „Podaruj zwierzakom serce”

nia 21.01.2021 do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie dostarczone zostały dary, zebrane przez dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radwanicach. Dzięki hojności rodziców i ich pociech, udało się zebrać sporą ilość pożywienia. Przynoszone były suche karmy, koce, ręczniki, puszki z mokrą karmą oraz przeróżne przysmaki dla czworonogów. Przedszkolną delegację powitał pracownik schroniska, który, podziękował za pomoc i opowiedział o strukturze i zasadach funkcjonowania. Obecnie pod opieką schroniska przebywa 37 psów i około 60 kotów, zatem potrzeby są ogromne. Bardzo dziękuję rodzicom, dzieciom oraz wychowawcom za odzew, chęć dzielenia się dobrem i tak liczne zaangażowanie się w akcję pomocy bezdomnym zwierzętom.

Z wyrazami szacunku i podziękowania koordynator akcji
Agnieszka Gąsiorowska : )

WSTECZ