Laureaci gminnego konkursu SKO „Moja Karta”

W kategorii klas I – III

I miejsce Lena Widawska

II miejsce Paweł Herman

Bartosz Pulkowski

III miejsce Hanna Bobela

Jakub Kucharski

Wyróżnienie : Julia Leja

Antoni Łuka

Jakub Stadther

Gabriela Szymańska

W kategorii klas IV – VI

I miejsce Krzysztof Szymański

II miejsce Wiktor Bobela

Mateusz Węgrzynek

III miejsce Hanna Kałużka

Wyróżnienie : Adam Leja

Opiekun SKO w ZSP w Radwanicach Anna Jankowska

REGULAMIN ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I INNYCH ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddawania do biblioteki szkolnej.

 2. Regulamin, harmonogram zwrotów i procedury postępowania w razie zniszczenia lub zagubienia podręczników zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Dodatkowo wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.

 3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.

 4. Zwrot podręczników następuje tylko w pełnych kompletach. Należy usunąć foliowe okładki, usunąć zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.

 5. Zasady zwrotu podręczników i innych zbiorów bibliotecznych

– podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela.

– książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) są odkładane we wskazane przez nauczyciela miejsce.

– w trakcie zwracania podręczników uczeń po kolei pokazuje książki, odczytuje nr inwentarzowy, a wychowawca wraz z nauczycielem bibliotekarzem ocenia ich stan i potwierdza ich zwrot na karcie wypożyczeń.

 1. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto zgodnie z procedurami załączonymi w załączniku.

 2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób). Harmonogram w załączniku.

 3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce
  i rękawiczkach.

 4. Podręczniki będą przyjmowane w Sali nr 5 i 6 w budynku głównym. Osoby zwracające materiały biblioteczne nie wchodzą do budynku szkoły, powyższe sale mają wejścia zewnętrzne i one będą otwarte.

 5. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą powtórnie dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.
  W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Harmonogram zdawania podręczników w roku szkolnym 2019

Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Od poniedziałku ruszają konsultacje dla uczniów klas IV-VII

Od 1 do 10 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas IV – VII.
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
Ze względu na wymogi sanitarne i konieczność właściwego zorganizowania zajęć, (4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, maksymalna liczba uczestników – 14), uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach winni zgłosić chęć udziału w nich wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika na dzień przed dniem konsultacji, do godz. 17:00.
Godziny konsultacji z nauczycielami dla poszczególnych klas oraz wyznaczone sale zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przekazane przez wychowawców klas.
Uczniowie są zobowiązani stosować się do wyznaczonych przez dyrekcję zaleceń sanitarnych (procedury bezpieczeństwa zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i udostępnione poprzez e-dziennik
Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są w nich uczestniczyć w ustalonym terminie i wyznaczonej sali.
Jednocześnie przypominamy, że lekcje on-line wciąż są obowiązkowe i odbywają się według dotychczas obowiązującego planu.
W klasach I-III kontynuowane są zajęcia zdalne.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice,

informuję, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14. 05. 2020 r. od dnia 25 maja mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III.

Jesteśmy przygotowani do uruchomienia takich zajęć w szkole. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby do wychowawcy klasy.

Jednocześnie informuję, że okresowo zostały uruchomione kursy autobusu szkolnego dla uczniów klas VIII. Uczniowie klas I-III mogą korzystać z dowozów po uprzednim zgłoszeniu do sekretariatu szkoły z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

WSTECZ