Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Od poniedziałku ruszają konsultacje dla uczniów klas IV-VII

Od 1 do 10 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas IV – VII.
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
Ze względu na wymogi sanitarne i konieczność właściwego zorganizowania zajęć, (4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, maksymalna liczba uczestników – 14), uczniowie zainteresowani udziałem w konsultacjach winni zgłosić chęć udziału w nich wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika na dzień przed dniem konsultacji, do godz. 17:00.
Godziny konsultacji z nauczycielami dla poszczególnych klas oraz wyznaczone sale zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz przekazane przez wychowawców klas.
Uczniowie są zobowiązani stosować się do wyznaczonych przez dyrekcję zaleceń sanitarnych (procedury bezpieczeństwa zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i udostępnione poprzez e-dziennik
Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach z danym nauczycielem, zobowiązani są w nich uczestniczyć w ustalonym terminie i wyznaczonej sali.
Jednocześnie przypominamy, że lekcje on-line wciąż są obowiązkowe i odbywają się według dotychczas obowiązującego planu.
W klasach I-III kontynuowane są zajęcia zdalne.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice,

informuję, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14. 05. 2020 r. od dnia 25 maja mogą być zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III.

Jesteśmy przygotowani do uruchomienia takich zajęć w szkole. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby do wychowawcy klasy.

Jednocześnie informuję, że okresowo zostały uruchomione kursy autobusu szkolnego dla uczniów klas VIII. Uczniowie klas I-III mogą korzystać z dowozów po uprzednim zgłoszeniu do sekretariatu szkoły z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice,

informuję, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14. 05. 2020 r. od dnia 25 maja w szkole odbywać się będą konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych. Dodatkowo dla ósmoklasistów planowane są spotkania z wychowawcami klas, szkolnym psychologiem oraz nauczycielem doradztwa zawodowego.

Bardzo zależy nam, żeby z oferty skorzystali wszyscy ósmoklasiści, dlatego dla uczniów dojeżdżających zostaną zorganizowane dowozy do szkoły.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zachowaniem wytycznych GIS.

Konsultacje odbywać się będą w godzinach od 7:45 do 12:15, według ustalonego harmonogramu.

Szczegóły organizacji konsultacji zostaną umieszczone w e-dzienniku.

Godziny kursów autobusu szkolnego:

miejscowość

godzina

Łagoszów W. I 7.20
Łagoszów W. II 7.22
Łagoszów W. III 7.24
Dobromil 7.26
Borów 7.30
Jakubów 7.33
Drożyna 7.38
Przesieczna 7.41
Radwanice

7.45

Gminny Konkurs SKO „Moja Karta”

Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach im. Mariana Falskiego

Warunki uczestnictwa:
Format i technika wykonania prac – dowolna, przesłanie pracy w formie internetowej.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas 1 – 6.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach klasy 1-3 oraz 4-6.
Prace należy wysłać do opiekuna SKO, pani Anny Jankowskiej, na adres ajankowskazsp@gmail.com
Termin dostarczania prac konkursowych upływa 31 maja 2020r.
Każda praca konkursowa powinna zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko ucznia,
– klasę do której uczęszcza uczeń
– wypełnioną i zeskanowaną Kartę Zgłoszeniową
Prace dostarczone na konkurs muszą spełniać wszystkie kryteria praw autorskich.
Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji.
Nagrody zostaną wręczone w czerwcu 2020r. O sposobie wręczania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni co najmniej tydzień wcześniej. Sposób wręczania jest uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i związanych z tym zaleceń rządowych.

Organizator
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach
Odpowiedzialny
Anna Jankowska
Patronat
PKO BP o/Polkowice

konkurs_SKO 2020_karta_zgloszeniowa

VIII Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Obcojęzycznej

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Obcojęzycznej. Tym razem jednak zdalnie. Czy można recytować wiersze „zdalnie”? Można! I niektórym to naprawdę świetnie wychodzi!
I tak oto Zofia i Michał Brysiowie, uczniowie klasy IIIa, zajęli ex aequo III miejsce w kategorii klas I-III.
W kategorii klas IV-VI II miejsce zajęła Hanna Kałużka z klasy 6a.
Zadaniem uczniów było nauczyć się wiersza i fragmentu prozy w języku obcym (nasi zwycięzcy wybrali angielski) i nagrać film, w którym musieli wykazać się niezwykłymi umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi.
Gratulujemy!

 

 

KONKURS PLASTYCZNY LUB MULTIMEDIALNY O ŚW. JANIE PAWLE II

Z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy organizuje konkurs plastyczny oraz multimedialny o św. Janie Pawle II. Konkurs polega na stworzeniu prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej o św. Janie Pawle II pt. „Jan Paweł II Polak, Europejczyk – Papież Pielgrzym”.
1. Cele konkursu:
– rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II,
– propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią papieża;
– przybliżenie uczniom postaci św. Jana Pawła II jako autorytetu moralnego współczesnego świata;
– zachęcenie uczestników do prezentowania własnych umiejętności;
2. Informacje o konkursie:
Stworzenie prezentacji multimedialnej lub narysowanie pracy plastycznej na temat „Jan Paweł II Polak, Europejczyk – Papież Pielgrzym”
3. Zasady
– Prace plastyczne – technika dowolna, praca nie może być mniejsza niż format A4;
– Prezentacje w programie POWERPOINT lub PDF
4. Kategorie konkursu:
klasa IV – VIII szkoły podstawowej
klasa I – V szkoły ponadpodstawowej
Prezentacje multimedialne lub prace plastyczne (zdjęcia prac) należy dostarczyć formą elektroniczną pod adres e-mail: konkurs.tpdlegnica@gmail.com (UWAGA NOWY ADRES DO KONKURSU) lub bezpośrednio do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy po wcześniejszym kontakcie z biurem TPD , Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica nagranych na płycie CD, pendrive.
Termin składania prac upływa 02.06.2020 roku.
Przedłożone prace wraz udzielonymi odpowiedziami zostaną ocenione przez jury wyznaczone przez organizatora. Protokół z nagrodzonych prac zostanie opublikowany na stronie internetowej TPD (http://tpd.legnica.pl).
Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody .
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania przedłożonych prac w celu umieszczenia ich na wystawie upamiętniającej św. Jana Pawła II (wystawa prac nagrodzonych lub wyróżnionych na profilu facebook TPDLEGNICA (https://www.facebook.com/TPDlca/)
Nadsyłane prace należy opisać czytelnie podając imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę oraz imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca, technika pracy nazwa konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla mieszkańców gminy Radwanice „Laurka dla Jana Pawła II” z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II

Postanowienia ogólne:
1. Celem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” jest uczczenie i wspólne świętowanie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
2. Organizatorem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Oddział Gminny TPD w Radwanicach.
3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronach: www.tpd.radwanice.pl oraz na Facebook TPDRadwanice 4. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronach: www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook.

II. Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych
2. W przypadku jeśli uczestnik jest niepełnoletni i bierze udział w konkursie, opiekunem pracy jest rodzic/opiekun prawny.
3. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest praca plastyczna formatu A–4 wykonana w dowolnej technice.
4. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie laurki dla Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
6. Pracę należy sfotografować i wysłać do Organizatora konkursu jej zdjęcie. Praca musi być sfotografowana tak, by każda jej strona była dobrze widoczna na zdjęciu. Zdjęcie powinno być wyraźne, nierozmazane, dobrej jakości. 7. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy tpdradwanice@wp.pl do dnia 29.05.2020 r. W tytule wiadomości należy wpisać: „Laurka dla Jana Pawła II”, a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą autora pracy (imię, nazwisko, wiek lub klasa).
III. Przebieg konkursu:
1. Pracę konkursową (fotografię / plik) należy przesłać do 29.05.2020 roku (do godziny 23:59).
2. Prace wysłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.
3. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 05.06.2020 roku.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji
IV. Kategorie
1.. Prace plastyczne będą oceniane w 6 kategoriach:
1) przedszkola: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki
2) edukacja wczesnoszkolna: kl. I, kl. II i kl. III
3) kl. IV-VIII SP: kl. IV-V, kl. VI-VIII
4) szkoły ponadpodstawowe
5) wychowankowie innych placówek
oraz
6) pozostali

2. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
3. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są nagrody rzeczowe.
4. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook TPD Radwanice najpóźniej w terminie 05.06.2020 r.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na stronach internetowych

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,
poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego
konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

Prace należy wysyłać na adres :
tpdradwanice@wp.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 430 514, osoba do kontaktu: Izabela Jokiel

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3t0doAcWkLLePyyiM7pbIBZUZR06wpvxBe0nC-k91y9MfHQ/viewform?fbclid=IwAR3hYY8NyoYM0cra5Vr4QtsyAgtDotFY-5wobU8FcgUOCns0Z3pmmA02x8A

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3t0doAcWkLLePyyiM7pbIBZUZR06wpvxBe0nC-k91y9MfHQ/viewform?fbclid=IwAR3hYY8NyoYM0cra5Vr4QtsyAgtDotFY-5wobU8FcgUOCns0Z3pmmA02x8A

WSTECZ