KONKURS PLASTYCZNY LUB MULTIMEDIALNY O ŚW. JANIE PAWLE II

Z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy organizuje konkurs plastyczny oraz multimedialny o św. Janie Pawle II. Konkurs polega na stworzeniu prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej o św. Janie Pawle II pt. „Jan Paweł II Polak, Europejczyk – Papież Pielgrzym”.
1. Cele konkursu:
– rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II,
– propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią papieża;
– przybliżenie uczniom postaci św. Jana Pawła II jako autorytetu moralnego współczesnego świata;
– zachęcenie uczestników do prezentowania własnych umiejętności;
2. Informacje o konkursie:
Stworzenie prezentacji multimedialnej lub narysowanie pracy plastycznej na temat „Jan Paweł II Polak, Europejczyk – Papież Pielgrzym”
3. Zasady
– Prace plastyczne – technika dowolna, praca nie może być mniejsza niż format A4;
– Prezentacje w programie POWERPOINT lub PDF
4. Kategorie konkursu:
klasa IV – VIII szkoły podstawowej
klasa I – V szkoły ponadpodstawowej
Prezentacje multimedialne lub prace plastyczne (zdjęcia prac) należy dostarczyć formą elektroniczną pod adres e-mail: konkurs.tpdlegnica@gmail.com (UWAGA NOWY ADRES DO KONKURSU) lub bezpośrednio do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy po wcześniejszym kontakcie z biurem TPD , Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica nagranych na płycie CD, pendrive.
Termin składania prac upływa 02.06.2020 roku.
Przedłożone prace wraz udzielonymi odpowiedziami zostaną ocenione przez jury wyznaczone przez organizatora. Protokół z nagrodzonych prac zostanie opublikowany na stronie internetowej TPD (http://tpd.legnica.pl).
Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody .
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania przedłożonych prac w celu umieszczenia ich na wystawie upamiętniającej św. Jana Pawła II (wystawa prac nagrodzonych lub wyróżnionych na profilu facebook TPDLEGNICA (https://www.facebook.com/TPDlca/)
Nadsyłane prace należy opisać czytelnie podając imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę oraz imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca, technika pracy nazwa konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla mieszkańców gminy Radwanice „Laurka dla Jana Pawła II” z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II

Postanowienia ogólne:
1. Celem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” jest uczczenie i wspólne świętowanie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
2. Organizatorem konkursu „Laurka dla Jana Pawła II” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Oddział Gminny TPD w Radwanicach.
3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronach: www.tpd.radwanice.pl oraz na Facebook TPDRadwanice 4. Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na stronach: www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook.

II. Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych
2. W przypadku jeśli uczestnik jest niepełnoletni i bierze udział w konkursie, opiekunem pracy jest rodzic/opiekun prawny.
3. Formą dopuszczającą pracę do Konkursu jest praca plastyczna formatu A–4 wykonana w dowolnej technice.
4. Tematyką pracy konkursowej jest stworzenie laurki dla Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy urodzin.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osób biorących udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich (np. wykorzystanie zdjęć bez zgody autora). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.
6. Pracę należy sfotografować i wysłać do Organizatora konkursu jej zdjęcie. Praca musi być sfotografowana tak, by każda jej strona była dobrze widoczna na zdjęciu. Zdjęcie powinno być wyraźne, nierozmazane, dobrej jakości. 7. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy tpdradwanice@wp.pl do dnia 29.05.2020 r. W tytule wiadomości należy wpisać: „Laurka dla Jana Pawła II”, a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą autora pracy (imię, nazwisko, wiek lub klasa).
III. Przebieg konkursu:
1. Pracę konkursową (fotografię / plik) należy przesłać do 29.05.2020 roku (do godziny 23:59).
2. Prace wysłane po określonym w Regulaminie terminie, nie wezmą udziału w Konkursie.
3. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 05.06.2020 roku.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji oraz reklamacji
IV. Kategorie
1.. Prace plastyczne będą oceniane w 6 kategoriach:
1) przedszkola: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki
2) edukacja wczesnoszkolna: kl. I, kl. II i kl. III
3) kl. IV-VIII SP: kl. IV-V, kl. VI-VIII
4) szkoły ponadpodstawowe
5) wychowankowie innych placówek
oraz
6) pozostali

2. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
3. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są nagrody rzeczowe.
4. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.radwanice.pl oraz Facebook TPD Radwanice najpóźniej w terminie 05.06.2020 r.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na stronach internetowych

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,
poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego
konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

Prace należy wysyłać na adres :
tpdradwanice@wp.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 430 514, osoba do kontaktu: Izabela Jokiel

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3t0doAcWkLLePyyiM7pbIBZUZR06wpvxBe0nC-k91y9MfHQ/viewform?fbclid=IwAR3hYY8NyoYM0cra5Vr4QtsyAgtDotFY-5wobU8FcgUOCns0Z3pmmA02x8A

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3t0doAcWkLLePyyiM7pbIBZUZR06wpvxBe0nC-k91y9MfHQ/viewform?fbclid=IwAR3hYY8NyoYM0cra5Vr4QtsyAgtDotFY-5wobU8FcgUOCns0Z3pmmA02x8A

KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Biuro i Zarząd Oddziału Okręgowego w Legnicy zaprasza wszystkie koła TPD Okręgu legnickiego do udziału w konkursie „Moja Mała Ojczyzna”.

Termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 28 maja 2020 (decyduje data dotarcia prac do biura TPD).

WAŻNE: Istnieje możliwość nadesłania do biura TPD wykonanych prac plastycznych i  fotograficznych drogą internetową ( zdjęcia prac plastycznych lub fotograficznych proszę przesyłać na e-maila: tpd.legnica@wp.pl)

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.

2. kategorie konkursu:

I kategoria
– konkurs fotograficzny
II kategoria
– prace plastyczne
3.Prace plastyczne płaskie, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu.

Prace fotograficzne: pojedyncze zdjęcia, zestawy tematyczne zdjęć, kolaż zdjęć.
4. Format prac:
Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 lub A3 w dowolnej technice płaskiej, a  prace fotograficzne minimum format pocztówkowy

WAŻNE: Istnieje możliwość nadesłania do biura TPD wykonanych prac plastycznych i  fotograficznych drogą internetową ( zdjęcia prac plastycznych lub fotograficznych proszę przesyłać na e-maila: tpd.legnica@wp.pl)

5. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
Prace w grupach mogą przekazywać wyłącznie przedszkola.

6. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.

7. Termin składania i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 28 maja 2020 (decyduje data dotarcia prac do biura TPD).

8. Każda praca musi zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa; b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę ; d) nazwę konkursu i datę.
Prosimy o  dopilnowanie, aby każda praca zawierała pełne dane, w przeciwnym razie będą nieścisłości.

9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę lub bardzo słabej jakości wykonanie zdjęcie pracy.

10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

12. Prace przechodzą na własność organizatorów.

Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl i na facebooku.

Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane zostaną na naszej stronie internetowej oraz na facebooku .

Pozdrawiamy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy
al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
tel./fax. 76 724-51-09
www.tpd.legnica.pl

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI o tematyce zasad zdrowia i bezpieczeństwa „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Etap szkolny i przedszkolny
Termin składania prac: 16.03.2020 r.
Wychowankowie przedszkola i uczniowie kl. I-III składają prace u wychowawców, a uczniowie kl. IV-VIII – u nauczycieli plastyki.
Koordynatorami są przewodniczący naszych Kół Przyjaciół Dzieci:
– przy Przedszkolu – p. Dorota Głodowicz
– przy kl. I-III SP – p. Beata Orator
– przy kl. IV-VIII SP – p. Edyta Maćkowiak

ETAP REGIONALNY

CEL KONKURSU

Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zapobiegania chorobom cywilizacyjnym zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń. Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia, kształtuje prawidłowe postawy i zachowania w przestrzeni publicznej. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:
I kategoria – Żyj zdrowo i bezpiecznie
– zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)
– bezpieczeństwo w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji.
II kategoria – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
– bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)
3. Praca płaska, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage
(kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu).
4. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.
5. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 5 osobowych.
6. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.
7. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 20 marca 2020.
8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane): 1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.
9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
12. Prace przechodzą na własność organizatorów.

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

13. Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3), 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek.
14. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
15. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
16. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl oraz Facebooku TPD Legnica najpóźniej w terminie 26.03.2020 r.
17. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawach (imprezach organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy).
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wystawienia prac zgłoszony na konkurs na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl lub specjalnie zorganizowanej aukcji). Środki uzyskane ze sprzedaży zlicytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody rzeczowe w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy.
18. Informacja na temat miejsca i terminu podsumowania konkursu zostanie umieszczona po feriach zimowych na stronie TPD Legnica oraz Facebooku TPD Legnica.
19. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w podsumowaniu konkursu zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Oddziału TPD w Legnicy przy ul. Orła Białego 2 w Legnicy w terminie do
30 kwietnia 2020 r. Po tym terminie nagrody zostaną przeznaczone na inny konkurs.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

Prace należy składać lub wysyłać na adres :
Biuro Oddziału TPD, Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (76)724-51-09 osoba do kontaktu:
Aneta Gilewicz-Nowak.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

Dzień inny niż wszystkie

02 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Wolontariusza i Dzień Osób Niepełnosprawnych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: p. Paweł Piwko – wójt Gminy Radwanice, p. Ewa Flak – przewodnicząca RG Radwanice, p. Agnieszka Woźniak – kierownik GOPS w Radwanicach, p. Marlena Wilk i Magdalena Szymańska – przedstawicielki stowarzyszenia „Pomagamy Razem” oraz p. Agnieszka Kulig – wolontariuszka. W tym dniu była również z nami bohaterka akcji „Razem dla Weroniki” – Weronika wraz z rodzicami.
Podczas spotkania Weronika otrzymała prezenty: rower – ufundowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski oraz zabawki, które zostały zakupione dzięki wsparciu ratowników ZG Rudna – p. Andrzeja i p. Marcina.
Pięknym momentem było wręczenie dziewczynce tortu urodzinowego przez młodsze koleżanki – Lenkę i Liliankę. Tort specjalnie na tę okazję upiekła p. Jolanta Mikielewicz. Dziewczynki wraz z całą społecznością uczniowską zaśpiewały dla jubilatki radosne „Sto lat”.
Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację dotyczącą funkcjonowania wolontariatu w naszej placówce. Następnie wolontariusze działający w Szkolnym Klubie Wolontariatu i Kole Przyjaciół Dzieci otrzymali legitymacje.
Nasi goście otrzymali podziękowania za włączenie się do akcji „Razem dla Weroniki”. Kilka słów do wolontariuszy skierowali również p. Paweł Piwko i p. Ewa Flak.
Na zakończenie goście zrobili sobie „uskrzydlone” zdjęcie.

Dzień Patrona Szkoły

09 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły. W tym dniu wiele się działo, ale najważniejszym momentem było spotkanie całej społeczności szkolnej na uroczystym apelu, który odbył się w sali gimnastycznej, którą udekorowali p. Aneta Steciąg i p. Kazimierz Laskowski.

Spotkanie otworzyła p. Izabela Jokiel, która była główną organizatorką uroczystości. Opowiedziała zgromadzonym o wydarzeniu, które miało miejsce 42 lata temu, w którym też uczestniczyła jako uczennica – o Nadaniu Szkole Imienia Mariana Falskiego. Przypomniała też o symbolach naszej szkoły, czyli  o  Sztandarze nadanym w 2006 r. i Pieśni Apelowej pt. „Lata i dzieje”, która towarzyszy wydarzeniom szkolnym od 1982 r.

Następnie głos zabrała wicedyrektor p. Alicja Dosiak, która powitała obecnych  i skierowała do nich kilka słów.

Podniosłym momentem było wprowadzenie Pocztu Sztandarowego oraz odśpiewanie Pieśni Apelowej. Prowadzący spotkanie uczniowie klasy VIII – Zofia Kuroczycka i Szymon Kęska- przypomnieli historię naszej szkoły z akcentem na nadanie jej imienia. Przybliżyli również postać Mariana Falskiego i jego najważniejsze dzieło – Elementarz. Aby oddać hołd naszemu Patronowi, zuchy z I Gromady Zuchowej  „Odważne Słoniki” , którymi opiekuje się druhna p. Marta Tarkowska, złożyły kwiaty pod Tablicą Pamiątkową.

W programie artystycznym były też piosenki w wykonaniu uczniów klas I-III oraz taniec zaprezentowany przez  nasz szkolny zespół taneczny  prowadzony przez p. Annę Trochanowską. Uczniowie mogli tez obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą historii szkoły przygotowaną przez p. Dorotę Kaletę-Tymowicz.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie dyplomów laureatom szkolnego konkursu kaligraficznego zorganizowanego z okazji Dnia Patrona Szkoły.

W ramach obchodów zorganizowane były jeszcze inne działania. W klasach I-III uczniowie wymyślali hasła związane z tym świętem, kolorowali  bohaterów Elementarza, rozkodowywali Asa, kotka i inne postacie oraz spotkali się w auli, gdzie obejrzeli prezentację multimedialną i uczestniczyli w kilku konkursach. Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w następujących działaniach:
– konkurs plastyczny „Ala, As i SKO”,
– konkurs wiedzy o Marianie Falskim i Elementarzu,
– konkurencje sportowe „Dawne gry i zabawy” .

Ten dzień na pewno długo pozostanie w pamięci uczniów i nauczycieli. Był  doskonałą lekcją historii naszej szkoły, ale też okazją do wspólnej zabawy.


 Zapraszamy do galerii!
📸

Mamy laureatów w Regionie!!!

Laureatami regionalnego etapu konkursów świątecznych zostali:
SZOPKI: Aleksandra Pochylska, Amelia Majchrowicz, Marek Romanowicz, Przemysław Romanowicz, Bartosz Pulkowski, Piotr Matczak, Zofia Chalaba, Michał Rzepka, Filip Chlebowicz
STROIKI: Wiktoria Stefan, Karol Zawis, Mateusz Węgrzynek, Nadia Rzepka, Sandra Szymorek, Tymoteusz Buczek, Linda Jasic, Zofia Zalas, Laura Tarkowska, Miłosz Burzyński.
GRATULUJEMY!!!
Podsumowanie konkursu, otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbyło się w dniu 16.12.2019 r. o godz. 14:00 w Sali Widowiskowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Miśki, misie, misiaczki!!!

25 listopada w klasach I-III obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną o znanych misiach oraz misiowe bajeczki. Były też zagadki o misiach i rozkodowywanie obrazka misia. Na zakończenie wszyscy zajadali się ulubionym przysmakiem Kubusia Puchatka, czyli wafelkami z miodem. Miód i misiowe żelki ufundował dzieciom Oddział Gminny TPD w Radwanicach. Było wesoło i słodko.

WSTECZ