Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem naszej szkolnej gazetki w wersji elektronicznej

Tym razem również przygotowaliśmy dla Was sporą dawkę informacji z życia szkoły. Z nami będziecie mogli przeżyć raz jeszcze wycieczkę do teatru,  akademię z okazji Dnia Niepodległości czy andrzejki. Wspólnie będziemy mogli rzucić okiem na męską przyjaźń oraz zastanowić się nad jednym z głównych problemów naszych czasów – marnowaniem żywności. Nie zapomnieliśmy także o akcji ,,Przerwany marsz…”. Tym razem w naszych ,,Pamiętnikach pokoleń|” publikujemy wywiad z p. Lesławem Nesterem, który opowiedział nam o
świątecznym czasie w jednym z najmroczniejszych okresów naszej historii, czyli podczas II wojny światowej.
Życzymy przyjemnej lektury !

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI o tematyce zasad zdrowia i bezpieczeństwa „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Etap szkolny i przedszkolny
Termin składania prac: 16.03.2020 r.
Wychowankowie przedszkola i uczniowie kl. I-III składają prace u wychowawców, a uczniowie kl. IV-VIII – u nauczycieli plastyki.
Koordynatorami są przewodniczący naszych Kół Przyjaciół Dzieci:
– przy Przedszkolu – p. Dorota Głodowicz
– przy kl. I-III SP – p. Beata Orator
– przy kl. IV-VIII SP – p. Edyta Maćkowiak

ETAP REGIONALNY

CEL KONKURSU

Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym” i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zapobiegania chorobom cywilizacyjnym zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń. Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia, kształtuje prawidłowe postawy i zachowania w przestrzeni publicznej. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.
2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:
I kategoria – Żyj zdrowo i bezpiecznie
– zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)
– bezpieczeństwo w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji.
II kategoria – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
– bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)
3. Praca płaska, techniką dowolną: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage
(kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. – do wyboru przez uczestnika konkursu).
4. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.
5. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 5 osobowych.
6. Każda osoba lub grupa może zgłosić prace w obu kategoriach.
7. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 20 marca 2020.
8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane): 1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.
9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.
10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.
11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
12. Prace przechodzą na własność organizatorów.

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

13. Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3), 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek.
14. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.
15. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
16. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl oraz Facebooku TPD Legnica najpóźniej w terminie 26.03.2020 r.
17. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawach (imprezach organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy).
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wystawienia prac zgłoszony na konkurs na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl lub specjalnie zorganizowanej aukcji). Środki uzyskane ze sprzedaży zlicytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody rzeczowe w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Oddział TPD w Legnicy.
18. Informacja na temat miejsca i terminu podsumowania konkursu zostanie umieszczona po feriach zimowych na stronie TPD Legnica oraz Facebooku TPD Legnica.
19. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w podsumowaniu konkursu zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Oddziału TPD w Legnicy przy ul. Orła Białego 2 w Legnicy w terminie do
30 kwietnia 2020 r. Po tym terminie nagrody zostaną przeznaczone na inny konkurs.

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:
1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83);
2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);
3) akceptację treści regulaminu konkursu;
4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).
Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

Prace należy składać lub wysyłać na adres :
Biuro Oddziału TPD, Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (76)724-51-09 osoba do kontaktu:
Aneta Gilewicz-Nowak.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

Wiatr w żagle

W tym roku już po raz 20 młodzież z gminy Radwanice włączyła się w działania  Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Powołany został sztab z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, na czele z p. Anetą Steciąg, p. Krystyną Zawis i p. Beatą Niemczyk – szefem Sztabu.

Tym razem do współpracy zaprosiliśmy również uczniów z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Buczynie. Dziewiętnastu wolontariuszy,  w  dniu  12.01.2020 roku wyruszyło w teren i wspólnymi siłami zebrali  kwotę  6,5 tyś  zł.  Ważnym   działaniem Sztabu była przeprowadzona  wśród  młodzieży i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  aukcja  gadżetów  otrzymanych od Fundacji i innych darczyńców, w trakcie której zebrano    2,5 tyś. I takim oto sposobem znów pobiliśmy rekord z ubiegłego roku, bo w sumie zebraliśmy prawie 9 tyś zł. To  świadczy  o ofiarnych sercach   i niegasnącym zaangażowaniu mieszkańców    Gminy Radwanice w działania charytatywne.

Jak co roku Finał WOŚP to  też  okazja  do wręczenia  wszystkim  wolontariuszom  podziękowań  za  włożony wysiłek i serce  przy  realizacji  szczytnego celu. Wyrazy uznania  skierowaliśmy  także do  rodziców  wolontariuszy,  za  ich  wsparcie.

A na koniec jeszcze raz kierujemy  serdeczne   słowa  podziękowania  do mieszkańców  Naszej  Gminy,  za  hojność i  pomoc, rozbudzanie empatii wśród innych oraz wrażliwość na potrzeby społeczne.

Oto lista wolontariuszy:

 1. Klaudia Oczadło
 2. Zofia Kuroczycka
 3. Martyna Kobiela
 4. Jan Malczeski
 5. Wiktoria Stefan
 6. Kosma Żurek
 7. Oliwia Mila
 8. Jakub Bagiński
 9. Laura Jarosz
 10. Maciej Madziak
 11. Szymon Kęska
 12. Laura Maciejewska
 13. Lena Płaskoń
 14. Tomasz Figas
 15. Kinga Rusinko
 16. Urszula Piwko
 17. Krystian Przykucki
 18. Kacper Kasprzak
 19. Olaf Maksymczak

Sztab  #4671 w Radwanicach melduje swoją gotowość na udział w kolejnych zbiórkach.

❤️❤️❤️ZAPRASZAMY DO GALERII❤️❤️❤️

WSTECZ